Haggai 1

Uti andra årena Konungs Darios, uti sjette månadenom, på första dagen i månadenom, skedde  Herrans ord, genom den Propheten Haggai, till Serubbabel, Sealthiels son, Juda Första, och till Jehosua, Jozadaks son, den öfversta Presten, och sade: Så säger  Herren Zebaoth: Detta folket säger: Tiden är ännu icke kommen, att man  Herrans hus bygga skall. Och  Herrans ord skedde genom den Propheten Haggai sägandes: Månn då edar tid vara kommen, att I bo skolen uti hvälfdom husom, och detta huset måste öde stå? Nu, så säger  Herren Zebaoth: Ser, huru det går eder. I sån mycket, och fören litet in; I äten, och varden dock icke mätte; I dricken, och varden dock intet otörstige; I kläden eder, och kunnen dock intet värma eder; och den der penningar förtjenar, han lägger dem uti hålogan pung. Så säger  Herren Zebaoth: Ser, huru det går eder. Går upp på berget, och hemter trä, och bygger huset; det skall vara mig tacknämligt och jag skall bevisa mina äro, säger  Herren. Ty I vänten väl efter mycket, och si, det varder litet; och om I än fören det hem, så blås jag dock det bort. Hvi så? säger  Herren Zebaoth. Derföre, att mitt hus så öde står, och hvar och en hastar med sino huse; 10 Derföre hafver himmelen förhållit daggena öfver eder, och jorden sina frukt. 11 Och jag hafver kallat torko, både öfver land och berg, öfver korn, vin, oljo, och öfver allt det utaf jordene kommer; och öfver folk och fä, och öfver allt händers arbete. 12 Då hörde Serubbabel, Sealthiels son, och Jehosua, Jozadaks son, den öfverste Presten, och alle öfverblefne af folket, sådana  Herrans, deras Guds, röst, och Prophetens Haggai ord; såsom  Herren, deras Gud, honom sändt hade; och folket fruktade sig för  Herranom. 13 Då sade Haggai,  Herrans Ängel, som  Herrans bådskap hade till folket: Jag är med eder, säger  Herren. 14 Och  Herren uppväckte Serubbabels anda, Sealthiels sons, Juda Förstas, och Jehosua anda, Jozadaks sons, dens öfversta Prestens, och allt igenlefda folkens anda; så att de kommo, och arbetade uppå  Herrans Zebaoths, deras Guds, hus.
Copyright information for SweKarlXII1873