Hosea 12

Men Ephraim gapar efter väder, och löper efter östanväder, och gör hvar dag mer afguderi och skada; de göra förbund med Assur, och föra balsam uti Egypten; Derföre skall  Herren beskärma Juda, och hemsöka Jacob efter hans vägar, och löna honom efter hans förtjenst. Ja, (säga de) han hafver undertryckt sin broder i moderlifvena, och af allo magt kämpat med Gudi. Han kämpade med Ängelen, och vann; ty han gret, och bad honom; der hafver han ju funnit honom i BethEl, och der hafver han talat med oss. Men  Herren är Gud Zebaoth;  Herre är hans Namn. Så omvänd dig nu till din Gud; gör barmhertighet och rätt, och hoppas allstädes uppå din Gud. Men köpmannen hafver en falsk våg i sine hand, och bedrager gerna. Ty Ephraim säger: Jag är rik, jag hafver nog; man skall intet ondt finna i allt mitt arbete, det synd är. Men jag,  Herren, är din Gud, allt ifrå Egypti land, och den dig låter ännu i hyddom bo, såsom man i årstider plägar; 10 Och talar till Propheterna; och jag är den som så många prophetier gifver, och förkunnar genom Propheterna, ho jag är. 11 Uti Gilead är alltsamman afguderi, och i Gilgal offra de oxar fåfängeliga, och hafva så mång altare, som skylarna på åkren stå. 12 Jacob miste fly uti Syrie land, och Israel måste tjena för ena hustru; för ena hustru måste han vakta. 13 Men derefter förde  Herren Israel utur Egypten, genom en Prophet, och lät bevara honom genom en Prophet. 14 Men nu förtörnar honom Ephraim genom sina afgudar; derföre skall deras blod komma öfver dem, och deras herre skall vedergälla dem deras försmädelse.
Copyright information for SweKarlXII1873