Isaiah 26

På den tiden skall man sjunga, en sådana viso i Juda land: Vi hafve en fast stad, murar och värn äro helsa. Låter upp portarna, att det rättfärdiga folket, som tro bevarar, må gå härin. Du håller allstädes frid vid magt, efter visst löfte; ty man förlåter sig uppå dig. Derföre förlåter eder uppå  Herran evinnerliga; ty  Herren Gud är en klippa evinnerliga. Och han nederböjer dem som i höjdene bo; den höga staden förnedrar han; ja, han stöter honom neder till jordena, så att han ligger i stoftet; Att han med fötter trampad varder; ja, med de fattigas fötter; de arme skola trampa deruppå. Men de rättfärdigas väg är slät; de rättfärdigas stig gör du rättan. Ty vi vänte efter dig,  Herre, uti dins rätts väg; hjertans lust står till ditt Namn och ord. Af hjertat begärar jag dig om nattena; med minom anda i mig vakar jag bittida upp till dig; ty der din rätt är på jordene, der lära jorderikes inbyggare rättfärdighet. 10 Men om än dem ogudaktigom nåde tillbuden varder, så lära de dock icke rättfärdighet; utan på jordene, der rätt ske skulle, göra de det ondt är; ty de se intet  Herrans härlighet. 11  Herre, din hand är upphöjd, det se de intet; men när de få se det, så skola de på skam komma, uti nit öfver Hedningarna; dertill skall du förtära dem med eld, der du dina fiendar med förtärer. 12 Men oss,  Herre, varder du frid skaffandes; ty allt det vi uträtte, det hafver du gifvit oss. 13  Herre, vår Gud, det råda väl andre herrar öfver oss utan dig; men vi tänke dock allena uppå dig och ditt Namn. 14 De döde få icke lif, de afledne stå icke upp; ty du hafver sökt dem, och förgjort dem, och all deras åminnelse tillintetgjort. 15 Men,  Herre, du håller det fram ibland Hedningarna, du håller det alltså fram ibland Hedningarna; du beviser dina härlighet, och kommer långt bort, allt intill verldenes ända. 16  Herre, när bedröfvelse på färde är, så söker man dig; när du tuktar dem, så ropa de med ängslan. 17 Lika som en hafvandes qvinna, då det lider till födslostundena, så är henne ångest, ropar i sin värk; alltså går ock oss,  Herre, för ditt ansigte. 18 Vi äre också hafvande, och hafvom ångest, att vi som nogast kunne andas; dock kunne vi intet hjelpa jordene, och inbyggarena på jordenes krets vilja icke falla. 19 Men dine döde skola lefva, och med lekamenom uppstå igen. Vaker upp och berömmer eder, I som liggen under jordene; ty din dagg är en grön marks dagg, och jorden skall gifva ifrå sig de döda. 20 Gack bort, mitt folk, uti en kammar, och slut dörrena igen efter dig; fördölj dig ett litet ögnablick, så länge vreden går öfver. 21 Ty si,  Herren varder utgångandes af sitt rum, till att besöka jordenes inbyggares ondsko öfver dem, så att jorden skall uppenbara deras blod, och icke mer öfverskyla dem som på henne slagne äro.
Copyright information for SweKarlXII1873