Jeremiah 28

Och i det samma året, uti Zedekia, Juda Konungs, rikes begynnelse, i femte månadenom af fjerde årena, talade Hanania, Assurs son, en Prophet af Gibeon, till mig uti  Herrans hus, i Presternas och allt folkens närvaro, och sade: Detta säger  Herren Zebaoth, Israels Gud: Jag hafver sönderbrutit Konungens ok i Babel. Och förr än tu år förlidna äro, skall jag låta åter igenkomma till detta rummet alla  Herrans hus kärile, hvilka NebucadNezar, Konungen i Babel, hädantagit och till Babel fört hafver. Dertill skall jag ock låta Jechonia, Jojakims son, Juda Konung, samt med alla fångar af Juda, som till Babel förde äro, komma till detta rummet igen, säger  Herren; ty jag skall sönderbryta Konungens ok i Babel. Då svarade Propheten Jeremia till den Propheten Hanania, uti Presternas och allt folkens närvaro, som i  Herrans hus stodo; Och sade: Amen!  Herren göre alltså;  Herren stadfäste din ord, som du spått hafver, att han låter  Herrans hus kärile, samt med alla fångna, komma till detta rummet igen. Men hör dock likväl detta ordet, som jag för din öron, och allt folkens öron, talar: De Propheter, som för mig och för dig varit hafva af ålder, de hafva propheterat emot mång land och stor rike, om örlig, om olycko, och om pestilentie. Men när en Prophet propheterar om frid, så varder man kännandes, om  Herren honom i sanningene sändt hafver, då hans ord fullkomnad varda. 10 Då tog Hanania oket af Prophetens Jeremia hals, och sönderbröt det. 11 Och Hanania sade, i allt folkens närvaro: Detta säger  Herren: Likaså skall jag sönderbryta NebucadNezars ok, Konungens i Babel, af all folks hals, förr än tu år förlidna äro. Och Propheten Jeremia gick sin väg. 12 Men  Herrans ord skedde till Jeremia, sedan den Propheten Hanania hade sönderbrutit oket af Jeremia Prophetens hals, och sade: 13 Gack bort, och säg Hanania: Detta säger  Herren: Du hafver sönderbrutit träoket, så gör nu ett jernok i samma staden. 14 Ty detta säger  Herren Zebaoth, Israels Gud: Ett jernok hafver jag hängt allo desso folkena på halsen, der de med tjena skola NebucadNezar, Konungen i Babel, och de måste tjena honom; ty jag hafver ock gifvit honom vilddjuren på markene. 15 Och Propheten Jeremia sade till den Propheten Hanania: Hör dock, Hanania;  Herren hafver intet sändt dig, och du hafver åstadkommit, att detta folket förlåter sig uppå lögn. 16 Derföre säger  Herren alltså: Si, jag skall taga dig bort utaf jordene; i detta året skall du dö: ty du hafver med ditt tal afvändt dem ifrå  Herranom. 17 Och så blef den Propheten Hanania död, på det samma året, i sjunde månadenom.
Copyright information for SweKarlXII1873