Jeremiah 31

På den samma tiden, säger  Herren, skall jag vara alla Israels slägters Gud, och de skola vara mitt folk. Så säger  Herren: Det folk, som qvar blifvet är för svärdet, hafver funnit nåde i öknene; Israel drager bort till sina ro.  Herren hafver mig synts i fjerran land. Jag hafver ju alltid och allstädes haft dig kär; derföre hafver jag dragit dig till mig af blotta barmhertighet. Nu väl, jag skall åter uppbygga dig, så att du skall uppbyggd heta, du jungfru Israel; du skall ännu med fröjd slå i trummo, och utgå i dans. Du skall åter plantera vingårdar på Samarie bergom; plantera skall man, och pipa dertill. Ty den tiden skall ännu komma, att vaktare på Ephraims berg ropa skola: Upp, och låter oss gå upp till Zion, till  Herran vår Gud. Ty så säger  Herren: Roper öfver Jacob med glädje, och fröjder eder öfver hufvudet ibland Hedningarna. Roper högt, priser, och säger:  Herre, hjelp dino folke, dem igenblefnom i Israel. Si, jag skall låta dem komma utu nordlandet, och vill församla dem ifrå jordenes ändar, både blinda, halta, hafvande qvinnor, och dem som nyfödt hafva, så att de skola i en stor hop hit igenkomma. De skola komma gråtande och bedjande, så skall jag leda dem. Jag skall leda dem utmed vattubäcker en slätan väg, att de icke skola stöta sig; ty jag är Israels fader, så är Ephraim min förstfödde son. 10 Hörer, I Hedningar,  Herrans ord, och förkunner det fjerran på öomen, och säger: Den som Israel förskingrat hafver, han varder honom ock igen församlandes, och skall taga vara uppå honom, såsom en herde på sin hjord. 11  Herren skall förlossa Jacob, och hjelpa honom utu dens mägtigas hand. 12 Och de skola komma och glädjas på Zions höjd, och skola med hopom söka intill  Herrans gåfvor, nämliga till korn, must, oljo, och ung får, och oxar; så att deras själ skall varda lika som en vatturik örtegård, och skola intet mer bekymrade vara. 13 Alltså skola, jungfrurna lustiga vara i dans: dertill unge män och gamle, den ene med den andra; ty jag skall förvandla deras ångest i glädje, och trösta dem, och fröjda dem efter deras bedröfvelse. 14 Och jag skall göra Presternas hjerta fullt med glädje, och mitt folk skall mina gåfvor hafva tillfyllest, säger  Herren. 15 Detta säger  Herren: Man hörer en klagelig röst och bitterlig gråt i höjdene. Rachel begråter sin barn, och vill intet låta sig trösta öfver sin barn; ty det är ute med dem. 16 Men  Herren säger alltså: Låt af ditt ropande och gråtande, och dina ögons tårar; ty ditt arbete är icke förgäfves, säger  Herren. De skola, igenkomma utu fiendaland. 17 Och dine efterkommande hafva mycket godt vänta, säger  Herren; ty dina barn skola komma uti sitt land igen. 18 Jag hafver väl hört, huru Ephraim klagar: Du hafver späkt mig, och jag är ock späkt lika som en kåt kalf. Omvänd du mig, så varder jag omvänd; ty du  Herre, äst min Gud. 19 När jag omvänd vardt, så gjorde jag bättring; ty sedan jag lärde veta, slår jag mig uppå länderna; ty jag är på skam kommen, och blyges; ty jag måste lida det hån, som jag tillförene förtjent hafver. 20 Är icke Ephraim min älskelige son, och mitt kära barn? Ty jag kommer nu väl ihåg, hvad jag med honom talat hafver; derföre brister mig mitt hjerta för hans skull, att jag måste förbarma mig öfver honom, säger  Herren. 21 Uppsätt dig åminnelsetecken, sätt dig sörjotecken, och styr ditt hjerta in uppå den rätta vägen, der du på vandra skall. Vänd om, du jungfru Israel, vänd om igen till dessa dina städer. 22 Huru länge vill du vända dig bort, du affälliga dotter, den jag igenhemta vill? Ty  Herren skall något nytt skapa i landena; en qvinna skall omfatta en man. 23 Detta säger  Herren Zebaoth, Israels Gud: Man skall ännu säga detta ordet i Juda land, och i dess städer, då jag deras fängelse vändandes varder:  Herren välsigne dig, du rättvisones boning, du helga berg. 24 Och Juda, samt med alla sina städer, skola bo derinne; dertill åkermän, och de som med hjord omkringfara. 25 Ty jag skall vederqvicka de trötta själar, och mätta de bekymrada själar. 26 Derföre vakade jag upp, och såg mig om, och hade så sött sofvit. 27 Si, den tid kommer, säger  Herren, att jag skall beså Israels hus och Juda hus, både med folk och fä. 28 Och som jag öfver dem vakat hafver, till att upprycka, sönderrifva, omkullslå, förderfva, och till att plåga; så skall jag ock vaka, öfver dem, till att uppbygga och plantera, säger  Herren. 29 På den samma tiden skall man intet mer säga: Fäderna hafva ätit sura vindrufvor, och barnens tänder äro ömma vordna; 30 Utan hvar och en skall dö för sina missgerning; och hvilken menniska, som sura vindrufvor äter, honom skola hans tänder ömma varda. 31 Si, den tid kommer, säger  Herren, då skall jag göra ett nytt förbund med Israels hus, och med Juda hus; 32 Icke sådant, som det förra förbundet var, det jag med deras fäder gjorde, då jag tog dem vid handena, att jag skulle föra dem utur Egypti land; hvilket förbund de intet hållit hafva, och jag måste tvinga dem, säger  Herren; 33 Utan detta skall vara förbundet, som jag skall göra med Israels hus, efter denna tiden, säger  Herren. Jag skall gifva min lag uti deras hjerta, och skrifva dem uti deras sinne; och de skola vara mitt folk, så vill jag vara deras Gud. 34 Och ingen skall lära den andra, icke en broder den andra, och säga: Känn  Herran; utan de skola alle känna mig, både små och stora, säger  Herren; ty jag vill förlåta dem deras missgerningar, och aldrig komma deras synder mer ihåg. 35 Detta säger  Herren, som gifver solena dagenom till ett ljus, och månan och stjernorna, efter deras lopp, nattene till ljus; den som rörer hafvet, att dess böljor fräsa;  Herren Zebaoth är hans Namn. 36 När denna ordningen afkommer för mig, säger  Herren, så skall ock Israels säd återvända, så att det icke mer skall vara ett folk för mig. 37 Detta säger  Herren: Om man kan mäla himmelen ofvantill, och utransaka jordenes grund, så skall jag ock förkasta hela Israels säd, för allt det som de göra, säger  Herren. 38 Si, den tid kommer, säger  Herren, att  Herrans stad skall uppbyggd varda, ifrå Hananeels torn allt intill hörnaporten. 39 Och rättesnöret skall gå derifrå länger ut, allt intill den högen Gareb, och vända sig inåt Goath. 40 Och hele dödodalen, och askoplatsen, samt med hela dödåkrenom, allt intill Kidrons bäck, intill hörnet af hästaportenom österut, skall varda helig  Herranom, så att det aldrig mer skall omkullrifvet eller afbrutet varda.
Copyright information for SweKarlXII1873