Jeremiah 45

Detta är det ord, som Propheten Jeremia talade till Baruch, Neria son, då han dessa orden skref i ene bok, utaf Jeremia mun, uti fjerde årena Jojakims, Josia sons, Juda Konungs, och sade: Detta säger  Herren, Israels Gud, om dig, Baruch: Du sade: Ve mig, huru hafver  Herren fogat mig jämmer till uppå min värk; jag suckar mig tröttan, och finner ingen ro. Säg honom alltså: Så säger  Herren: Si, det jag uppbyggt hafver, det bryter jag neder, och det jag planterat hafver, det upprycker jag, samt med allt detta mitt eget land. Och du begärar dig stor ting? Begära det intet; ty Si, jag vill låta olycko komma öfver allt kött, säger  Herren; men dina själ vill jag gifva dig till ett byte, ehvart du drager.
Copyright information for SweKarlXII1873