Jeremiah 47

Detta är  Herrans ord, som skedde till Propheten Jeremia, emot de Philisteer, förr än Pharao slog Gaza. Så säger  Herren: Si, vatten skola uppkomma nordanefter, hvilka en flod göra skola, så att både landet och hvad deruppå är, och städerna, med dem som deruti bo, skola sin väg drifva; och menniskorna skola ropa, och alle landsens inbyggare jämra sig; För den gnys skull af deras starka hästar, som der löpa, och för det buller af deras vagnar, och deras hjuls slamrande, så att fäderna icke skola se sig om efter barnen, så förtviflade skola de vara; För den dagen, som kommer till att förstöra, alla Philisteer, och utrota Tyrus och Zidon, samt med andra deras hjelpare; ty  Herren skall förstöra de Philisteer, och de öar Caphtor. Gaza skall skallot varda, och Askelon, samt med de igenlefda, uti deras dalar förderfvas; huru länge vill du örliga? O! du  Herrans svärd, när vill du dock hålla upp? Far dock uti dina skido, och hvila dig, och var stilla. Men huru kan du uppehålla, medan  Herren hafver gifvit dig befallning emot Askelon, och ställt dig emot hamnarna vid hafvet?
Copyright information for SweKarlXII1873