Leviticus 15

Och  Herren talade med Mose och Aaron, och sade: Taler med Israels barn, och säger till dem: Om enom manne flyter hans kötts flöd, han är oren. Och då är han oren af denna flödene, när hans kött förrötes, eller bortfrätes af det flytandet. All säng, der han på ligger, och allt det han sitter uppå, skall vara orent. Och den som kommer vid hans säng, han skall två sin kläder, och bada sig med vatten, och vara oren intill aftonen. Och den som sätter sig der han sutit hafver, han skall två sin kläder, och bada sig med vatten, och vara oren intill aftonen. Den som kommer vid hans kött, han skall två sin kläder, och bada sig med vatten, och vara oren intill aftonen. Om han spottar på den som ren är, skall han två sin kläder, och bada sig med vatten, och vara oren intill aftonen. Och sadelen, der han rider uppå, skall vara oren. 10 Och den som kommer vid något, som under honom varit hafver, han skall vara oren intill aftonen. Och den sådant bär, han skall två sin kläder, och bada sig med vatten, och vara oren intill aftonen. 11 Och den som han vederkommer, och hafver tillförene icke tvagit sina händer, han skall två sin kläder, och bada sig med vatten, och vara oren intill aftonen. 12 Kommer han vid ett lerkäril, skall man det sönderslå; men träkäril skall man skölja med vatten. 13 Och när han varder ren af hans flytande, skall han räkna sju dagar sedan han vardt ren, och två sin kläder, och bada sitt kött med rinnande vatten, så är han ren. 14 Och på åttonde dagen skall han taga två turturdufvor, eller två unga dufvor, och bära fram för  Herran inför dörrena af vittnesbördsens tabernakel, och få Prestenom. 15 Och Presten skall göra af den ena ett syndoffer, och af den andra ett bränneoffer; och försona honom för  Herranom, för hans flytandes skull. 16 När enom manne hans säd utgår i sömnen, han skall bada sitt hela kött med vatten, och vara oren intill aftonen. 17 Och allt kläde, och allt skinn, som med sådana säd befläckadt är, skall tvås med vatten, och vara orent intill aftonen. 18 En qvinna, när hvilko en sådana ligger, hon skall bada sig i vattne, och vara oren intill aftonen. 19 När en qvinna hafver sins kötts blodflöd, hon skall vara afsides i sju dagar. Och den som kommer vid henne, han skall vara oren intill aftonen. 20 Och allt det hon ligger uppå, så länge hon afsides är, skall vara orent; och det hon sitter uppå, skall vara orent. 21 Och den som kommer vid hennes säng, han skall två sin kläder, och bada sig med vatten, och vara oren intill aftonen. 22 Och den som kommer vid något, der hon hafver sutit uppå, den skall två sin kläder, och bada sig med vatten, och vara oren intill aftonen. 23 Hvad som kommer vid hennes säng, eller det hon sitter på, den det rörer, han skall vara oren intill aftonen. 24 Och om en man ligger när henne, den stund hon afsides satt är, han skall vara oren i sju dagar; och sängen, der han uppå legat hafver, skall vara oren. 25 Om en qvinna hafver sin blodflöd i långan tid, icke allenast i så lång tid som vant är, utan ock utöfver den tiden som vant är, skall hon vara oren så länge hon flyter; såsom hon är i hennes rätta flöds tid, så skall hon ock vara oren i denna tiden. 26 All den säng, der hon uppå ligger, så länge hon då flyter, skall vara såsom den säng i hennes rätta flöds tid. Och allt det hon sitter uppå skall vara orent, såsom i den orenheten i hennes rätta flöds tid. 27 Den som kommer vid något deraf, han skall vara oren, och skall två sin kläder, och bada sig med vatten, och vara oren intill aftonen. 28 Varder hon ren af hennes flöd, så skall hon räkna sju dagar, sedan skall hon vara ren. 29 Och på åttonde dagen skall hon taga två turturdufvor, eller två unga dufvor, och bära dem till Presten inför dörrena af vittnesbördsens tabernakel. 30 Och Presten skall göra ett syndoffer af den ena; af den andra ett bränneoffer, och försona henne för  Herranom, öfver hennes orenlighets flöd. 31 Så skolen I förvara Israels barn för deras orenlighet, att de icke dö uti deras orenlighet, om de göra mitt tabernakel orent, det ibland eder är. 32 Detta är lagen om den som hafver en flöd, och den som i sömnen hans säd flyter, så att han varder deraf oren; 33 Och öfver henne som hafver sina blodsflöd, och den som en flöd hafver, ehvad det är man eller qvinna, och när en man ligger när ena oreno.
Copyright information for SweKarlXII1873