Leviticus 9

Och på åttonde dagen kallade Mose Aaron och hans söner, och de äldsta i Israel. Och sade till Aaron: Tag till dig en ung kalf till syndoffer, och en vädur till bränneoffer, båda utan vank, och haf dem fram för  Herran. Och tala med Israels barn, och säg: Tager en getabock till syndoffer, och en kalf, och ett får, båda årsgamla, och utan vank, till bränneoffer; Och en oxa och en vädur till tackoffer, att vi offre för  Herranom; och ett spisoffer blandadt med oljo; förty i dag skall  Herren låta eder se sig. Och de togo det Mose budit hade inför dörrena af vittnesbördsens tabernakel; och hela menigheten gick fram och stod för  Herranom. Då sade Mose: Detta är det  Herren budit hafver, att I göra skolen; så varder  Herrans härlighet sig se låtandes. Och Mose sade till Aaron: Gack fram till altaret, och gör ditt syndoffer, och ditt bränneoffer, och försona dig och folket. Derefter gör folkens offer, och försona desslikes dem; såsom  Herren budit hafver. Och Aaron gick fram till altaret, och slagtade kalfven till sitt syndoffer. Och hans söner båro blodet till honom, och han doppade med sitt finger i blodet, och strök på hornen af altaret, och göt blodet på bottnen af altaret. 10 Men det feta, och njurarna, och det nätet på lefrene af syndoffrena brände han upp på altaret; såsom  Herren hade budit Mose. 11 Och köttet och skinnet brände han upp på elde utanför lägret. 12 Sedan slagtade han bränneoffret, och Aarons söner båro blodet till honom, och han stänkte det på altaret allt omkring. 13 Och de båro bränneoffret till honom styckadt, och hufvudet; och han brände det upp på altaret. 14 Och han tvådde inelfverna och fötterna, och brände det upp ofvanpå bränneoffret på altaret. 15 Derefter bar han fram folkens offer, och tog bocken, folkens syndoffer, och slagtade honom, och gjorde ett syndoffer deraf, såsom det förra; 16 Och bar bränneoffret fram, och gjorde såsom det sig borde; 17 Och bar fram spisoffret dertill, och tog sina hand full, och brände det upp på altaret, förutan morgonens bränneoffer. 18 Sedan slagtade han oxan och väduren till folkens tackoffer; och hans söner båro honom blodet, det stänkte han på altaret allt omkring. 19 Men det feta af oxanom och vädrenom, stjerten, och det feta som var öfver inelfverna, och njurarna, och nätet öfver lefrena; 20 Allt detta feta lade de på bröstet, och brände det feta upp på altaret. 21 Men bröstet och den högra bogen veftade Aaron till ett veftoffer för  Herranom; såsom Mose budit hade. 22 Och Aaron hof sina hand upp till folket, och välsignade dem; och gick neder, sedan han syndoffret, bränneoffret och tackoffret gjort hade. 23 Och Mose och Aaron gingo in uti vittnesbördsens tabernakel. Och då de gingo åter ut igen, välsignade de folket. Då lät  Herrans härlighet se sig allo folkena. 24 Ty eld kom ut ifrå  Herranom, och förtärde bränneoffret, och det feta på altaret. Då allt folket såg detta, fröjdade de sig, och föllo på deras anlete.
Copyright information for SweKarlXII1873