Matthew 3

I den tiden kom Johannes Döparen, och predikade i öknene, i Judiska landet; Och sade: Görer bättring; himmelriket är kommet hardt när. Och han är den som Esaias Propheten talade om, och sade: Ens ropandes röst är i öknene: Bereder Herrans väg, görer hans stigar rätta. Men Johannes hade kläder af camelahår, och en lädergjording om sina länder; hans mat var gräshoppor och vildhannog. Då gick Jerusalems stad ut till honom, och hela Judiska landet, och all land som ligga utmed Jordan; Och läto döpa sig af honom i Jordan, och bekände sina synder. Då han såg många utaf de Phariseer och Sadduceer komma till sin döpelse, sade han till dem: I huggormars afföda, ho hafver eder föregifvit, att I skolen undfly den tillkommande vrede? Görer fördenskull sådana frukt, som bättring tillhörer; Och tänker icke, att I viljen säga vid eder sjelfva: Vi hafvom Abraham till fader. Ty jag säger eder, att Gud är mägtig uppväcka af dessa stenar Abrahe barn. 10 Nu är ock yxen satt till rotena på trän; derföre hvart och ett trä, som icke gör goda frukt, blifver afhugget och kastadt i elden. 11 Jag döper eder i vatten, till bättring; men den efter mig kommer, är starkare än jag, hvilkens skor jag icke är värdig att bära; han skall döpa eder med den Heliga Anda, och med eld. 12 Och han hafver sina kastoskofvel i sine hand, och han skall rensa sin loga, och han skall församla sitt hvete i ladona; men agnarna skall han uppbränna i evinnerlig eld. 13 Då kom Jesus af Galileen till Jordan, till Johannes, att han skulle låta döpa sig af honom. 14 Men Johannes förvägrade honom, och sade: Mig behöfves, att jag vorde döpt af dig; och du kommer till mig? 15 Då svarade Jesus, och sade till honom: Låt det nu så ske; så bör det sig vara med oss, att vi uppfylle alla rättfärdighet. Då tillstadde han honom det. 16 Och när Jesus var döpt, steg han straxt upp af vattnet; och si, då vardt honom himmelen öppnad, och han såg Guds Anda nederfara som en dufva, och komma öfver honom. 17 Och si, en röst af himmelen sade: Denne är min käre Son, i hvilkom jag hafver ett godt behag.
Copyright information for SweKarlXII1873