Micah 5

Men nu, du krigerska, rusta dig; ty man skall belägga oss, och slå Israels domare uppå kindbenet med ris. Och du BethLehem Ephrata, som liten äst ibland de tusende i Juda; utaf dig skall mig den komma som i Israel en Herre vara skall; hvilkens utgång varit hafver af begynnelsen, och af evighet. Han låter plåga dem, allt intill den tiden, att hon, som föda skall, födt hafver. Så skola då de hans igenlefde bröder igen, komma till Israels barn. Men han skall träda fram och regera uti  Herrans kraft, och uti sins  Herras Guds Namns härlighet, och de skola bo säkert; ty han skall på den samma tiden varda härlig, så vidt som verlden är. Dertill skole vi ock hafva frid för Assur, den nu uti värt land infallen är, och väl hus förtrampat hafver; ty sju herdar och åtta Förstar skola öfver honom uppväckte varda; De der Assurs land förderfva skola med svärd, och Nimrods land med deras bara vapen. Alltså skole vi ifrån Assur frälste varda, den uti vårt land infallen är, och våra gränsor förtrampat hafver. Och skola de qvarlefde af Jacob vara ibland mång folk, lika som en dagg af  Herranom, och såsom dropparna på gräset, det efter ingen bidar, eller efter menniskor väntar. Ja, de qvarlefde af Jacob skola vara ibland Hedningarna när mång folk, lika som ett lejon ibland djuren i skogenom, såsom ett ungt lejon ibland en fårahjord; den ingen afdrifva kan, när han drager derigenom, nedertrampar och rifver. Ty dill hand skall behålla segren emot alla dina fiendar, att alle dine ovänner måste utrotade varda. 10 På den samma tiden, säger  Herren, skall jag taga dina hästar ifrå dig, och förgöra dina vagnar; 11 Och utrota dins lands städer, och bryta neder all din fäste; 12 Och skall utrota de trollkarlar när dig, att inge tecknatydare när dig blifva skola. 13 Jag skall förgöra din beläte och afgudar ifrå dig, att du icke mer skall tillbedja dina händers verk. 14 Och jag skall nederhugga dina lundar, och förlägga dina städer. 15 Och jag skall drifva hämnd med grymhet och vrede, på alle de Hedningar som icke böra vilja.
Copyright information for SweKarlXII1873