Numbers 2

Och  Herren talade med Mose och Aaron, och sade: Israels barn skola lägra sig allt omkring för vittnesbördsens tabernakel, hvar under sitt baner och tecken, efter deras fäders hus. Österut skall sig lägra Juda med sitt baner och här; deras höfvitsman Nahesson, Amminadabs son; Och hans här, de fyra och sjutio tusend, och sexhundrad. Bredovid honom skall sig lägra Isaschars slägte; deras höfvitsman Nethaneel, Zuars son; Och hans här, de fyra och femtio tusend, och fyrahundrad; Dertill Sebulons slägte; deras höfvitsman Eliab, Helons son; Med sin här, de sju och femtio tusend, och fyrahundrad; Så att alle de, som höra till Juda lägre, skola vara i allo hundrade sex och åttatio tusend, och fyrahundrad, de som deras här tillhöra; och de skola draga främst. 10 Söderut skall ligga Rubens lägre och baner med deras här; deras höfvitsman Elizur, Sedeurs son; 11 Och hans här, de sex och fyratio tusend, femhundrad. 12 Bredovid honom skall sig lägra Simeons slägte; deras höfvitsman Selumiel, ZuriSadai son; 13 Och hans här, de nio och femtio tusend, trehundrad; 14 Dertill Gads slägte; deras höfvitsman Eliasaph, Reguels son; 15 Och hans här, de fem och fyratio tusend, sexhundrad och femtio; 16 Så att alle de, som höra till Rubens lägre, skola vara i allo hundrade ett och femtio tusend, fyrahundrad och femtio, de som deras här tillhöra; och skola vara de andre i utdragningene. 17 Sedan skall vittnesbördsens tabernakel draga fram med Leviternas lägre midt ibland lägren; och såsom de lägra sig, så skola de ock draga, hvar vid sitt rum under sitt baner. 18 Vesterut skall ligga Ephraims lägre och baner, med deras här; deras höfvitsman skall vara Elisama, Ammihuds son; 19 Och hans här, de fyratiotusend och femhundrad. 20 Bredovid honom skall sig lägra Manasse slägte; deras höfvitsman Gamliel, Pedahzurs son; 21 Hans här, de tu och tretio tusend, och tuhundrad; 22 Dertill BenJamins slägte; deras höfvitsman, Abidan, Gideoni son; 23 Hans här de fem och tretio tusend, och fyrahundrad; 24 Så att alle de som Ephraims lägre tillhöra, skola vara hundrade och åtta tusend, och etthundrad, de hans här tillhöra; och skola vara de tredje i utdragningene. 25 Norrut skall ligga Dans lägre och baner; deras höfvitsman Ahieser, AmmiSadai son; 26 Hans här, de tu och sextio tusend, och sjuhundrad. 27 Bredovid honom skall lägra sig Assers slägte; deras höfvitsman Pagiel, Ochrans son; 28 Hans här, de ett och fyratio tusend, och femhundrad: 29 Dertill Naphthali slägte; deras höfvitsman Ahira, Enans son; 30 Hans här, de tre och femtio tusend, och fyrahundrad; 31 Så att alle de, som höra till Dans lägre, skola vara hundrade sju och femtio tusend, och sexhundrad; och skola vara de ytterste i utdragningene med deras baner. 32 Detta är summan af Israels barn, efter deras fäders hus och lägre med deras härar: sexhundradtusend, och tretusend, femhundrad och femtio. 33 Men de Leviter vordo intet talde i summan med Israels barnom; såsom  Herren hade budit Mose. 34 Och Israels barn gjorde allt det  Herren hade budit Mose; och lägrade sig under deras baner, och drogo ut hvar i sine slägt efter deras fäders hus.
Copyright information for SweKarlXII1873