Proverbs 29

Hvilken som emot straff genstörtig är, han skall med hast förderfvad varda, utan all hjelp. När de rättfärdige månge äro, så glädes folket; men när den ogudaktige regerar, så suckar folket. Den som vishet älskar, han gläder sin fader; men den som skökor uppehåller, han mister sina ägodelar. En Konung upprätter landet genom rätt; men en girig förderfvar det. Den som smekrar med sin nästa, han utbreder ett nät för hans fötter. När en ond syndar, besnärjer han sig sjelf; men en rättfärdig fröjdar sig, och hafver glädje. Den rättfärdige känner den fattigas sak; den ogudaktige aktar ingen förnuft. De bespottare föra en stad i olycko; men de vise stilla vrede. När en vis med en dåra till handel kommer, han vare vred eller glad, så hafver han dock ingen ro. 10 De blodgirige hata den fromma; men de rättfärdige vårda sig om hans själ. 11 En dåre gjuter sin anda allan ut; men en vis man håller tillbaka. 12 En herre, som till lögn lust hafver, hans tjenare äro alle ogudaktige. 13 Fattige och ockrare bo ibland hvarannan; begges deras ögon upplyser  Herren. 14 En Konung, som de fattiga troliga dömer, hans säte blifver evigliga beståndandes. 15 Ris och straff gifver vishet; men ett barn, som hafver sjelfsvåld, skämmer sina moder. 16 Der månge ogudaktige äro, der äro många synder; men de rättfärdige skola se deras fall. 17 Tukta din son, så skall han vederqvicka dig, och göra dine själ vällust. 18 När Prophetien ute är, så förskingras folket; men väl är honom, som lagen vid magt håller. 19 En tjenare låter icke näpsa sig med ordom; förty, om han än förstår det, så tager han sig dock intet deraf. 20 Ser du en, som snar är till att tala, det är mera hopp uppå en dåra, än uppå honom. 21 Om en tjenare varder af ungdom kräseliga hållen, så vill han sedan vara en herre. 22 En vredsam man kommer träto åstad, och en harmse man gör många synder. 23 Menniskones högfärd skall omstörta henne; men ära skall upphöja den ödmjuka. 24 Den som med tjufvar del hafver, hörer bannas; och säger icke till, han hatar sitt lif. 25 Den som rädes för menniskom, han kommer på fall; men den som sig förlåter uppå  Herran, han varder beskyddad. 26 Månge söka ens Förstas ansigte; men hvars och ens dom kommer af  Herranom. 27 En orättfärdig man är dem rättfärdigom en styggelse; och den som på en rätt väg är, han är dens ogudaktigas styggelse.
Copyright information for SweKarlXII1873