Psalms 1

Säll är den, som icke vandrar uti de ogudaktigas råd, och icke träder in uppå de syndares väg; ej heller sitter der de bespottare sitta; Utan hafver lust till  Herrans lag, och talar om hans lag både dag och natt. Han är såsom ett trä, planteradt vid vattubäcker, hvilket sina frukt bär i sinom tid, och dess löf förfalna intet; och hvad han gör, det lyckas väl. Men de ogudaktige äro icke så; utan såsom agnar, som vädret bortförer. Derföre blifva icke de ogudaktige i domenom, eller syndarena i de rättfärdigas församling. Ty  Herren känner de rättfärdigas väg; men de ogudaktigas väg förgås.
Copyright information for SweKarlXII1873