Psalms 112

Halleluja. Säll är den som  Herran fruktar, den som stor lust hafver till hans bud. Hans säd skall väldig vara på jordene; de frommas slägte skall välsignadt varda. Rikedom och ymnoghet skall vara i hans hus, och hans rättfärdighet blifver evinnerliga. Dem fromma går ljus upp i mörkret, af den nådeliga, barmhertiga och rättfärdiga. Säll är den som barmhertig är, och gerna lånar; och lagar så sina saker, att han ingom orätt gör. Ty han skall blifva evinnerliga; den rättfärdige skall aldrig förgäten varda. När en plåga kommer, fruktar han sig intet; hans hjerta hoppas stadeliga uppå  Herran. Hans hjerta är tröst, och fruktar sig intet, tilldess han på sina fiendar lust ser. Han utströr, och gifver dem fattigom; hans rättfärdighet blifver evinnerliga; hans horn skall upphöjdt varda med äro. 10 Den ogudaktige skall det se, och honom skall förtrytat; sina tänder skall han bita tillsamman, och förgås; ty hvad de ogudaktige gerna vilja, det blifver omintet.
Copyright information for SweKarlXII1873