Psalms 125

En visa i högre choren. De som hoppas uppå  Herran, de skola icke falla, utan evinnerliga blifva, såsom det berget Zion. Omkring Jerusalem äro berg; och  Herren är omkring sitt folk, ifrå nu och i evighet. Ty de ogudaktigas spira skall icke blifva öfver de rättfärdigas hop; på det de rättfärdige icke skola uträcka sina hand till orättfärdighet.  Herre, gör väl vid dem som gode och fromhjertade äro. Men de som afvika uppå deras vrånga vägar, dem skall  Herren bortdrifva med de ogerningsmän. Men frid vare öfver Israel.
Copyright information for SweKarlXII1873