Psalms 135

Halleluja. Lofver  Herrans Namn; lofver, I  Herrans tjenare; I som stån i  Herrans hus, uti vår Guds gårdar. Lofver  Herran, ty  Herren är god; lofsjunger hans Namn, ty det är ljufligit. Ty  Herren hafver utvalt sig Jacob; Israel till sin egendom. Ty jag vet, att  Herren är stor; och vår Herre för alla gudar. Allt det  Herren vill, det gör han, i himmelen, på jordene, i hafvet, och i all djup; Den der låter skyarna uppgå af jordenes ända; den der ljungelden gör, samt med regnet; den der vädret utu hemlig rum komma låter; Den der förstfödingen slog uti Egypten, både af menniskor och af boskap; Och lät sina tecken och under komma öfver dig, Egypti land, öfver Pharao och alla hans tjenare; 10 Den mång folk slog, och drap mägtiga Konungar: 11 Sihon, de Amoreers Konung, och Og, Konungen i Basan, och all Konungarike i Canaan; 12 Och gaf deras land till arfs, till arfs sino folke Israel. 13  Herre, ditt Namn varar i evighet; din åminnelse,  Herre, varar förutan ända. 14 Ty  Herren skall döma sitt folk, och vara sina tjenare nådelig. 15 De Hedningars gudar äro silfver och guld, med menniskors händer gjorde. 16 De hafva mun, och tala intet; de hafva ögon, och se intet. 17 De hafva öron, och höra intet, och ingen ande är i deras mun. 18 De som sådana göra, äro lika så; alle de som hoppas på dem. 19 Israels hus lofve  Herran; lofver  Herran, I af Aarons hus. 20 I af Levi hus, lofver  Herran; I som frukten  Herran, lofver  Herran. 21 Lofvad vare  Herren af Zion, den i Jerusalem bor. Halleluja.
Copyright information for SweKarlXII1873