Psalms 28

En Psalm Davids. När jag ropar till dig,  Herre, min tröst, så tig mig icke; på det, när du tiger, jag icke varder dem lik, som i kulona fara. Hör mine böns röst, när jag ropar till dig; när jag upplyfter mina händer till din helga chor. Drag mig icke bort ibland de ogudaktiga, och ibland de ogerningsmän, som vänliga tala med sin nästa, och hafva ondt i hjertat. Gif dem efter sina gerningar, och efter sitt onda väsende; gif dem efter sina händers verk; betala dem det de förtjent hafva. Ty de vilja icke akta uppå  Herrans gerningar, eller uppå hans händers verk; derföre skall han nederslå, och icke uppbygga dem. Lofvad vare  Herran; ty han hafver hört mine böns röst.  Herren är min starkhet, och min sköld; uppå honom hoppades mitt hjerta, och mig är hulpet; och mitt hjerta är gladt, och jag vill tacka honom med mine viso.  Herren är deras starkhet; han är den starke, som sin smorda hjelper. Hjelp ditt folk, och välsigna ditt arf, och föd dem, och upphöj dem till evig tid.
Copyright information for SweKarlXII1873