Psalms 36

En Psalm Davids,  Herrans tjenares, till att föresjunga. Jag säger i sanningene, att de ogudaktige arge skalkar äro; ty när dem är ingen Gudsfruktan. De rosa hvarannan inbördes, att de måga främja sina onda saker, och skämma andra. All deras lära är skadelig och lögn; de låta ock intet undervisa sig, att de måtte något godt göra; Utan de tänka till skada på deras säng; och stå faste på den onda vägen, och sky för intet ondt.  Herre, din godhet räcker så vidt som himmelen är, och din sanning så vidt som skyarna gå. Din rättfärdighet står såsom Guds berg, och dine rätter såsom stor djup.  Herre, du hjelper både menniskom och fänad. Huru dyr är din godhet, Gud, att menniskors barn tröst hafva under dina vingars skugga! De varda druckne utaf dins hus rika håfvor, och du skänker dem med vällust, såsom med enom ström. 10 Ty när dig är en lefvandes källa, och i dino ljuse se vi ljus. 11 Utbred dina godhet öfver dem som känna dig, och dina rättfärdighet öfver de fromma. 12 Låt mig icke undertrampad varda af de stolta, och de ogudaktigas hand omstörte mig icke; Utan låt de ogerningsmän der falla, att de måga bortdrifne varda, och icke bestå kunna.
Copyright information for SweKarlXII1873