Psalms 96

Sjunger  Herranom en ny viso; sjunger  Herranom all verlden. Sjunger  Herranom, och lofver hans Namn; prediker den ena dagen efter den andra hans salighet. Förtäljer ibland Hedningarna hans äro, ibland all folk hans under. Ty  Herren är stor, och högt prisandes; underlig öfver alla gudar. Ty alle folkens gudar äro afgudar; men  Herren hafver gjort himmelen. Det står härliga och kosteliga till för honom, och går väldeliga och lofliga till i hans helgedom. I folk, bärer fram  Herranom; bärer fram  Herranom äro och magt. Bärer fram  Herranom hans Namns äro; bärer skänker, och kommer i hans gårdar. Tillbedjer  Herran i heligo prydning; hela verlden frukte honom. 10 Säger ibland Hedningarna, att  Herren är Konung, och hafver sitt rike, så vidt som verlden är, beredt, att det blifva skall; och dömer folken rätt. 11 Himmelen fröjde sig, och jorden vare glad. hafvet fräse, och hvad deruti är. 12 Marken vare glad, och allt det derpå är, och låter all trä i skogen fröjda sig, 13 För  Herranom; ty han kommer; ty han kommer till att döma jordena; han skall döma jordenes krets med rättfärdighet, och folken med sine sanning.
Copyright information for SweKarlXII1873