Psalms 98

En Psalm. Sjunger  Herranom en ny viso, ty han gör underlig ting; han vinner seger med sine högra hand, och med sinom helga arm.  Herren låter förkunna sina salighet; för folken låter han uppenbara sina rättfärdighet. Han tänker uppå sina nåde och sanning Israels huse; alle verldenes ändar se vår Guds salighet. Glädjens  Herranom, all verlden; sjunger, priser och lofver. Lofver  Herran med harpor, med harpor och psalmer; Med trummeter och basuner; fröjdens för  Herranom, Konungenom. Hafvet fräse, och hvad deruti är; jordenes krets, och de deruppå bo. Vattuströmmarna fröjde sig, och all berg vare glad, För  Herranom; ty han kommer till att döma jordena; han skall döma jordenes krets med rättfärdighet, och folken med rätt.
Copyright information for SweKarlXII1873