Psalms 99

 Herren är Konung, derföre vredgas folken; han sitter på Cherubim, derföre upprörer sig verlden.  Herren är stor i Zion, och hög öfver all folk. Man tacke ditt stora och underliga Namn, det heligt är. Uti denna Konungens rike älskar man det rätt är; du gifver fromhet, du skaffar dom och rättfärdighet i Jacob. Upphöjer  Herran vår Gud; tillbedjer vid hans fotapall; ty han är helig. Mose och Aaron ibland hans Prester, och Samuel ibland dem som hans Namn åkalla; de åkallade  Herran, och han bönhörde dem. Han talade med dem genom en molnstod; de höllo hans vittnesbörd och bud, som han dem gaf.  Herre, du äst vår Gud; du bönhörde dem; du, Gud, gaf dem till, och straffade deras verk. Upphöjer  Herran vår Gud, och tillbedjer på hans helga berg; tv  Herren vår Gud är helig.
Copyright information for SweKarlXII1873