Zechariah 3

Och mig vardt vist den öfverste Presten Jehosua; ståndandes för  Herrans Ängel; och Satan stod på hans högra hand, på det han skulle stå honom emot. Och  Herren sade till Satan:  Herren näpse dig, Satan; ja,  Herren näpse dig, den Jerusalem utvalt hafver. Är icke detta en brand som utur eldenom uthulpen är? Och Jehosua hade oren kläder uppå, och stod för Änglenom: Hvilken svarade, och sade till dem som för honom stodo: Tager de orena kläden utaf honom. Och han sade till honom: Si, jag hafver tagit dina synder ifrå dig, och hafver klädt dig uti högtidskläder. Och jag sade: Sätter en ren hatt uppå hans hufvud. Och de satte en ren hatt uppå hans hufvud, och drogo kläder uppå honom; och  Herrans Ängel stod der. Och  Herrans Ängel betygade Jehosua, och sade: Detta säger  Herren Zebaoth: Om du vandrar på minom vägom, och håller mina vakt, så skall du regera mitt hus, och bevara mina gårdar; och jag skall få dig några af dem som här stå, som dine ledsagare vara skola. Hör till, Jehosua, öfverste Prest, du och dine vänner, som för dig bo; ty de äro undersmän; ty si, jag vill låta komma min tjenare Zemah. Ty si, uppå den ena stenen som jag för Jehosua lagt hafver, skola sju ögon vara; men si, jag skall uthugga honom, säger  Herren Zebaoth; och skall borttaga dess lands synder på enom dag. 10 På den samma tiden, säger  Herren Zebaoth skall hvar bjuda den andra under vinträ, och under fikonaträ.
Copyright information for SweKarlXII1873