Zephaniah 1

Detta är  Herrans ord, som skedde till Zephania, Chusi son, Gedalja sons, Amarja sons, Hiskia sons, uti Josia tid, Amons sons, Juda Konungs. Jag skall taga bort all ting utu landena, säger  Herren. Jag skall borttaga både folk och fä, både himmelens foglar, och fiskarna i hafvet, samt med afgudarna och de ogudaktiga; ja, jag skall utrota menniskorna af landena, säger  Herren. Jag skall uträcka mina hand öfver Juda, och öfver alla de som i Jerusalem bo; alltså skall jag borttaga det qvart är af Baal, dertill de namn, Munkar och Prester, utu desso rumme; Och de som på taken tillbedja himmelens här; de som honom tillbedja, och svärja dock vid  Herran, och vid Malcham derjemte; Och de som affalla ifrå  Herranom, och intet fråga efter  Herran, och intet akta honom. Varer tyste för Herranom  Herranom; ty  Herrans dag är för handene; ty  Herren hafver tillredt ett slagtoffer, och budit der sina gäster till. Och på  Herrans slagtoffers dag skall jag hemsöka Förstarna och Konungsbarnen, och alla de som bära en främmande kyrkoskrud. Och skall jag den tiden hemsöka dem som öfver tröskelen springa; de deras herrars hus uppfylla med rot och bedrägeri. 10 På den tiden, säger  Herren, skall upphäfva sig ett högt rop ifrå fiskaportenom, och en gråt ifrå dem andra portenom, och en stor jämmer på högomen. 11 Jämrer eder, I som bon i qvarnene; ty hela krämarefolket är borto, och alle de som penningar församla, äro förgångne. 12 På den tiden skall jag utransaka Jerusalem med lyktor, och skall hemsöka dem som ligga på sine drägg, och säga i sitt hjerta:  Herren varder hvarken godt eller ondt görandes. 13 Och deras ägodelar skola till rofs varda, och deras hus till ett öde; de skola bygga hus, och intet bo deruti; de skola plantera vingårdar, och intet vin dricka deraf. 14 Ty  Herrans store dag är hardt för handene; han är hardt när, och hastar sig svårliga. När det ropet om  Herrans dag kommandes varder, så skolade starke ropa bitterliga. 15 Ty denne dagen är en grymhets dag, en bedröfvelses och ångests dag en väders och storms dag, en mörkers, och dimbos dag, en molns och töcknes dag; 16 En basuns och trummetes dag, emot de fasta städer och höga borger. 17 Jag skall göra menniskomen bekymmer, så att de skola gå omkring såsom de blinde; derföre, att de emot  Herran syndat hafva; deras blod skall utgjutet varda, lika som det stoft vore, och deras kroppar såsom träck. 18 Deras silfver och guld skall intet kunna hjelpa dem på  Herrans vredes dag; utan hela landet skall genom hans nits eld förtärdt varda; ty han skall snarliga en ända göra med alla de som bo i landena.
Copyright information for SweKarlXII1873