Zephaniah 2

Församler eder, och kommer hit, I obehageliga folk; Förr än domen utgår, så att I om dagen bortryken såsom ett stoft, förr än  Herrans grymma vrede öfver eder kommer, förr än  Herrans vredes dag öfver eder kommer; Söker  Herran, alle I elände i landena, I som hans rätter hållen; söker rättfärdighetena, söker ödmjukhetena; på det att I på  Herrans vredes dag mågen beskyddade varda. Ty Gaza måste öfvergifven varda, och Askelon förödd; Asdod skall om middagen förjagad varda, och Ekron utrotad varda. Ve dem som bo nedre vid hafvet, de krigare.  Herrans ord skall komma öfver eder. Du Canaan, de Philisteers land, jag skall förgöra dig, så att der ingen mer bo skall. Der skola nedre vid hafvet vara alltsammans herdahus, och fårahus. Och det samma skall varda dem qvarlefdom af Juda hus till del, att de deruppå beta skola. Om aftonen skola de lägra sig uti Askelons husom, då nu  Herren deras Gud dem återsökt, och deras fängelse vänd hafver. Jag hafver hört Moabs hädelse, och Ammons barnas försmädelse, der de med hafva försmädat mitt folk, och berömt sig öfver deras gränsor. Nu väl, så sant som jag lefver, säger  Herren Zebaoth, Israels Gud: Moab skall varda lika som Sodom, och Ammons barn lika som Gomorra; ja, lika som en nässlebuske, och en saltgrufva, och ett evigt öde; de qvarlefde af mitt folk skola beröfva dem, och de öfverblefne af mitt folk skola ärfva dem. 10 Det skall vederfaras dem för deras högfärd, att de hafva försmädat  Herrans Zebaoths folk, och berömt sig öfver dem. 11 Förskräckelig skall  Herren vara öfver dem; ty han skall förlägga alla gudar på jordene; och alla öar ibland Hedningarna skola tillbedja honom, hvar och en i sitt rum. 12 Ock skolen I Ethiopier genom mitt svärd slagne varda. 13 Och han skall sträcka sina hand norrut, och förgöra Assur; han skall göra Nineve öde, torrt, såsom en öken; 14 Så att sig deruti lägra skola allahanda djur ibland Hedningarna; och rördrommar och ufvar skola bo på deras torn, och skola sjunga i vigskården, och korpar på bjelkomen; ty cedrebräden skola afrifne varda. 15 Denne är den lustige staden, den så säker bodde, och sade i sitt hjerta: Jag äret, och ingen annan. Huru är han så öde vorden, så att djuren bo derinne; och hvilken som der framom går, han hvisslar till honom, och slår med handene öfver honom?
Copyright information for SweKarlXII1873