1 John 3

Aloŋ, Anut dugo mok id niŋed o imat di? Iŋsan ilo panek id niŋed o man tubun geig a! Man dugo, id Anut nanun muroun ago ibol da. Id nek ago mi a. Tan en san tamolpein id ta duloŋ na yan fun man iŋ Anut ta duloŋ na ya. O turag muroug! Id gamu Anut nanun muroun tumado da. Gug id mitep dugo tilasa wan ta taloŋ uyan na da. Gug id mel en taloŋ ak, saen Kristus kuai isi dan, id tilasap iŋ ago mi wa. Man dugo, iŋ naon tinin tile ago mi tile wa. Talpein mel an niŋen o Kristus tinin igane pani dan iŋsen iganeg gun ilasa ya, nek ibol Kristus iŋsen gun ago mi a.

Ta iŋ au ipas tap, iŋ Anut san kubiaeŋ ipilali a. Rumok, aupasek man igo ya, tamol kubiaeŋ paen na ta imado na dak san kagin igo ya. Aŋ aloŋ ak, Kristus tamolpein sad aupasek ipasi wo ipalu ya. Agod iŋ lo aupasek ta ule san tia geig a. Ago yak niŋen o talpein enti Jesus Kristus da dumado dan au ta ipas na da. Gug ta iŋ au ipas oŋ dan, iŋ Kristus ta ile na yak, agod dam ta iloŋ na ya. O nanug muroug, mel en niŋen o tamolpein eil afu dop dirawaŋ banau! Ta iŋ kagin itaot igane dan, iŋ mi itaot a. Ibol Kristus itaot imado dak ago mi iŋ dam imado da. Talpein enti aupasek igane oŋ dop man, iŋ Satan san muroun mi a. Man dugo, Satan iŋ fun lo mok go ipalu yan au ipas na ya. Ak man Anut Nanun kuai isi an fun man, Satan san banin aban isubari idu wo ipalu ya. Tamol dugon Anut lo foun ilasa yan iŋ au ta ipas na da, man dugo, Anut san bunun iŋ ilon lo yen da. Rumok, iŋ aupasek ta igane yau oŋ na wa, man dugo, Anut lo foun ilasa ya. 10 Ru en tamol dugon Anut nanun ago dugo, tamol dugon Satan nanun, an fud ifulaleg kuai tem tile da. Talpein a kagin uyan ak ta igane na yan iŋ Anut san muroun tia ya. Agod ta iŋ tein niŋen o ta imat na dan iŋ dam Anut san muroun tia ya.

Nug niŋen o amat a

11 Ru en gubak mi mok go ipalu yan aloŋ a, id nug niŋen o tamat a. 12 Id Kein tutuŋani tamoi a. Iŋ man Satan san muroun mi a, an lo iŋsen tein Abel ifunig imat a. Ata wo ifuni ak i? An fun man iŋsan kagin naok naok saian a, gug tein san kagin fidian itaot, amaiak niŋen o ifunig imat a. 13 Teig taog, amaiak niŋen o tan en san tamolpein diliaŋ saian geig dan, niŋen o yaes ta ifunaŋ na dop bubem ta irut na wa. 14 Id taloŋ ak mateŋ san dal tibiseig, kumaen san dal lo tiladu ya. Id teid taod niŋedi wo tamat an lo taloŋ ak, an rumok a. Agod ta iŋ turan niŋedi wo ta imat na dan mateŋ san tuon yabituani oŋ da. 15 Talpein iŋ turan ile saian tap, tamol an iŋ tamol ifuni imat ak igo woŋ a. Agod aŋ aloŋ ak, talpein a tamol ifuni imat an kumaen pempem san an ilon lo yen man tia ya. 16 Kristus id o iŋ tinin kumaen ak gigin na igane yan lo, id nug niŋen o tamat san dal an ikubiai panad o igane ya. Fun an niŋen o id dam turad muroud o ago mi tigane wa. 17 Talpein tan en san filian anda yan iŋsan turan mel ta lo katukan dugo ile gug ilon ifutani tap, ilo panek Anut san na ipalu dan iŋ ilon lo yen dak i? Man tia geig a! 18 Nanug muroug, id nug niŋen o tamat dan awad mi ru ibol da, gug an san nuŋon tia yak ago ta tigane na wa. Tia, idsad kagin kagin lo dam ago tigane mok dop man, nuŋon ilasa wa. 19 Dal an lo id taloŋ ak id man ru rumok ak san muroun a. An niŋen o saen id ilod ibiad tadu dan, Anut naon na id ilod san urer an ka kute ibol a. Man dugo, Anut iŋsen idsad ilod iriŋani geig a, agod iŋ mel fidian iloŋ uyanan a. 21 Turag muroug, idsiganed ilod ta ibiad tadu na tap, id Anut naon na tugudani wo sumeik ka tupani dop, an lo id ta tarer na wa. 22 Agod mel dugon niŋen o tugudani dan, an mi ipanad a. Man dugo, iŋsan ru kubiaeŋ kagin tupani dugo ilon ibol ak ago mi, id iri panim tigane da. 23 En man iŋsan ru kubiaeŋ, id iŋ Nanun Jesus Kristus iŋsan yaŋan lo ilod lo rumok a, agod nug niŋen o tamat a, nek ibol ru kubiaeŋ ipanad ago mi tigane wa. 24 Talpein a fidian iŋ Anut san ru kubiaeŋ kagin dupani dan, iŋ Anut da dumado da. Agod Anut dam iŋ dida dumado da. Iŋanen Urgun ipanad an lo id taloŋ ak, iŋ id da tumado da.

Copyright information for `TBC