1 John 5

Id Anut Nanun niŋen o ilod rumok a

Tamolpein ensauta a Jesus iŋ mi Kristus an ilod lo rumok tap, iŋ Anut nanun muroun. Agod tamolpein ensauta a taman niŋen o dumat dan, iŋanen nanun dam niŋen o dumat da. Id dal an lo Anut iŋanen nanun muroun niŋedi wo tamat dan taloŋ da, id Anut niŋen o tamat dop iŋanen ru kubiaeŋ dam turi tupani da. Id Anut niŋen o tamat dan nek ema ya, id iŋsan ru kubiaeŋ turi tupani da. Agod iŋsan ru kubiaeŋ turi san man pasauman a. Man dugo, tamolpein a Anut lo dilasa yan fidian iŋ tan en san kagin saian ak diabi idu da. Agod ata mel ta dabai aman da yak lo id tan en san dabai ka tabi idu wak i? Mel an man idsad ilo rumok mi a. Enti tan en san dabai yabi idu san iloŋ i? Tamol a Jesus iŋ Anut Nanun mok ak ilod lo rumok dan, nek ama ya.

Tamol e niŋen o tiŋiŋeŋ den, Jesus Kristus, you san dal, agod dar san dal dam lo ipalu ya. Fulanek lo mi ta ipalu na ya, tia, iŋsan mateŋ san dar lo dam ipalu ya. Agod Urgun sen ru an kuai tem igane ya. Man dugo, mel e uraru en, Urgun iŋ ru rumok ak da, man sisem naod kisaek a. Mel utol en Kristus niŋen o kuai tem dubol ilasa da: Urgun, you, agod dar. An lo mel utol an dutumanig awad kisaek go ru an dubol ilasa da. Ru ta tamol adi kuai tem digane ilasa yan id ilod lo rumok tap, id ru a Anut ibol go taloŋ an dam ilod lo rumok a. Man dugo, Anut san ru an tamol sad ru iriŋani geig a. Agod Anut iŋsen ru e irupaiad den, iŋsen mi iŋanen Nanun niŋen o kuai tem ibol ilasa ya. 10 Talpein a Anut Nanun niŋen o ilon rumok dan, iŋ buben lo ru a Anut ibol ilasa dan yen da. Gug talpein iŋ Anut san ru an ilon lo ta rumok na yan, iŋ Anut sewak tamol igo woŋ igane da. Man dugo, Anut iŋsen Nanun niŋen o ru an ibol a, ak gug talpein an ilon lo ta rumok na ya. 11 Ru a Anut ibol ilasa yan san fun igo ya. Anut id kumaen pempem san ipanad a. Agod kumaen an iŋanen Nanun san banin lo yen da. 12 Talpein a Nanun yabituani dan, kumaen pempem san dam yabituani da. Gug ta iŋ Nanun ta yabituani na dan, kumaen an iŋ lo tia ya.

Ru wadan

13 Aŋ Anut Nanun yaŋan niŋen o ilom lo rumok an, girek en ŋigire panaŋ da. Agop aŋ kumaen pempem san aŋane la yan aloŋ a. 14 Id taloŋ ak, saen id iŋ o tini ganei tiganeg tumosiai dan, mel a niŋen o iŋ tusumiani dan iŋsan ilobol an iri pani tap, id awad iloŋ mok a. 15 Agod id mel dugon niŋen o iŋ tugudanip awad iloŋ dak rumok an taloŋ tap, id mel en dam taloŋ a, mel dugo yak niŋen o tusumiani dan iŋ ka ipanad a.

16 Talpein ta iŋsan turan aupasek naok a ŋutun igane imat san tia yak an igane oŋ dugo ile tap, iŋ niŋen o Anut igudani dop, fon kumaen ipani da wa. Aupasek naok ago yak mi niŋen o ŋabol da. Gug aupasek naon sen ak a ŋutud ifu dumat ak san dam yen da. Agod ŋai aupasek naok ago yak niŋen o aŋ agudani wo ta ŋabol na da. 17 Kagin saiak saiak fidian an man aupasek a. Gug aupasek aenta a ŋutud ifu dumat san tia yak an dam yen da.

18 Id taloŋ ak enti a Anut lo ilasa yan au ta ipas na da. Man dugo, Anut Nanun iparfutani da, an lo dop Satan yabi ile san tia ya. 19 Id mel en dam taloŋ ak id Anut san muroun a, ak gug tamolpein a tan en san muroun mi dumado dan fidian, iŋ man Satan tuon lo dumado da. 20 Id mel en dam taloŋ ak, Anut Nanun ipalug, an lo id Tubud a iŋ Tubud rumok ak taloŋ san niŋen o maŋau ipanad a. Rumok, id a Tubud rumok ak iŋ da tumado dan, iŋsan Nanun Jesus Kristus dam ida tumado da. Kristus iŋsen mi man Anut rumok ak, agod iŋ lo dam kumaen an pempem yen yau da.

21 O nanug muroug, tubud sewak ak mitilaedi niŋedi wo asau mi amado wa.

Copyright information for `TBC