1 Peter 3

Nug iwon iwon sad ru

Nek imug bigabeg iŋaned gurman paed na dumado se ago mi, aŋ pein dam iwom paed na amado wa. Aria, dal an lo aenkadi Anut san ru ta duri na tap, iwodi sad kagin naok naok an dile dop ate ilod diŋane dop ilod dibileksa wa. An man ilo ŋanek san ru ta pein awad lo ta ilasa na ya. Man dugo, aŋ Anut niŋen o arer dop aŋsam kagin gun ak lo amado dan iŋ dile wa. Aŋ tinim san damag patun fo yak asinip nam tinim bala apani wo kankan tubun mi ta agane na wa. Dar diturŋe idu, kululoi naon tutubun agod biouŋ siŋaokan adiri dan an mel kawan a. Tia, aŋsam bala man kagin dugon aŋ ilom lo yen dan an mi a. Aŋ ilom man mosan, agod dagoman a. Bala naok ago yak man itout yau san tia ya, agod Anut malan lo an man naon lak na geig a. Man dugo, wagam dal kisaek an lo mi pein gun ak Anut tinid dupanig dumado se yan iŋsed damag ipidinai siŋaokan a. Ago dugo iwodi awad paen na mok dumado na ya. Nek ago mi Sara dam Abraham awan paen na imado dop niŋen o iŋanen tubun ak ibol se ya. Aŋ uyan agane dop mel ta urer ipanaŋ san niŋen o ta arer na tap, aŋ iŋsan nanun muroun alasa wa.

Nek dal kisaek ago mi, aŋ tamol iwom da sisem amado dan, pein iŋ dabai tubun amad tia aloŋ an niŋen o yaŋadi abisa fufei wa. Man dugo, aŋ sisem Anut san ilo muŋanek lo kumaen aŋane wa. Aŋ ago agane tap, aŋsam gudanek an kawan tia ya.

Melmel uyan ak san madai aŋane wa

Ŋaineg ru kagin wadan igo ya. Aŋ fidian kankan kisaek, agod nug ilon imuŋani wa. Nug tein taon igo woŋ nug niŋen o amat a. Nug niŋen o bubem apasi wak, sem ibiaŋ adu dop aenta diriŋanaŋ ak ago ilom isou wa. Ta diginiaŋ saian tap, naon dam ta aginiai saian na wa. Ru saian nam dupaiaŋ tap, naon dam ta amisilanai na wa. Tia, an naon Anut bar uyan ak ipidinai o agudani wa. Man dugo, Anut ago wo aŋ igiaŋ a. Agop an lo, bar uyan ak ka ipanaŋ a. 10 Man dugo, Anut san ru ago ibol a,

“Talpein ta madok uyan ak lo imado wo imat,
agod melmel uyan ak ile wo imat tap,
ru saian ta ibol na wa,
agod awan lo dam ru rawek ak ta ilasa na wa.
11 Kagin saiak patun ipanip kagin uyan ak mi igane wa.
Maror san dal o abaŋ yabi dop an ile wo yaes isofutani wa.
12 Man dugo, Tubun en malan yaug tamol itaot ak yil pasai da,
agod iŋsad gudanek lo pempem kududon igure da.
Gug tamolpein a saian digane dan niŋen o naon ikafut pidinai da.”
13 Aria, aŋ kagin uyan ak agane wo yaes isofutanaŋ dop, enti maeg iganep saian ipanaŋ ak i? Tia geig a. 14 Gug kagin itaot ak agane san o madai asini dan an rumok tap, gidad, aŋ man bar ŋanek tamolpein mok a. A muruan dupanaŋ dan niŋedi wo ta arer dop ilom ta muruan na wa. 15 Tia, nek aŋ bubem lo Kristus aganep aŋsam Tubun ak oŋ ale wa. Aŋanem ilo rumok niŋen o kankan aŋane fufei dop man, talpein aŋanem tini ganei Kristus lo yak a ilom lo yen dan san fun afulale wo isumianaŋ tap, ru ilo safulalek san ka apani wa. Gug pasak na mi agod urer amam da ago agane wa. 16 Aŋanem kagin naok naok atitiani uyan dop man aŋanem kankan muruan ta ipanaŋ na wa. An lo dop tamolpein a aŋ kagin uyan uyan Kristus lo agane san niŋen o dipirgini dop dimisilanaŋ dan miai ifunai a. 17 Man dugo, Anut ilon ibol tap aŋ kagin uyan ak niŋen o madai asini san man uyan a. Kabelan saian agane san niŋen o muruan ale banau. 18 Man dugo rumok, Kristus iŋsen saen kisaek o lian aupasek niŋen o mateŋ ile ya. Iŋ man tamol itaot ak igo woŋ aŋ tamolpein ta itaot na yan aŋsam abem iŋane ya, an lo aŋ iŋiliaŋ pe Anut san na au a. Tinin tan san en lo dufuni imat a, gug ŋutun lo Anut iganeg kumaen ilasa ya. 19 Ago dugo ŋutun yaug wagam san tamolpein a ŋutudi subanek lo dumado se yan naod na ru ifulale ya. 20 Tamolpein an wagam Anut awan diparsisali se ya. An Noa san saen lo Anut ka yil fu oŋ dugo yaug Noa wog tubun ak ifoug urat itout a. Nal an lo tamolpein wei tia, 8 mi, wog an ilon lo iŋal go, lom tubun ak san you lo patud ipasi a. 21 You an man Kris fulanek san mitilaen igo woŋ a. Man dugo, gamu fulanek san you an id patud ipasig tumado da. Fulanek an tinid sad nun ta ifulani yau na da. Tia, fulanek tile dan lo Anut tusumiani dak id ilod ikubunep kankan uyan ak ipanad a. Fulanek an nek Jesus Kristus mateŋ lo kumaen imasa yan lo mi dabai iŋaneg an lo id patud ipasi da. 22 Iŋ kumaen panu na isidag Anut giraŋen won ak lo imado dugo eŋel adi, ur sensen sad gurman adi, agod mel dugon dabai amad da atna dumado dan, an fidian paen na dumado da.

Copyright information for `TBC