1 Peter 4

Anut san ilobol paen na tumado da

Ago yak niŋen o, Kristus tinin tan en san lo madai isini ak niŋen o, aŋ dam ilo isou kisaek an mi abi sakar a. Dal an lo madai asini san niŋen o aŋ sem dabai ipanaŋ a, man dugo, talpein enti tinin sen nam madai isini tap, aupasek san kagin an ibisei a. Ago yak niŋen o iŋsan madok tan en lo tamolpein sad ilobol an iri san ilon ta yen na da. Tia, Anut san ilobol an mi iri ipani wo ilon yen da. Inug aŋ saen tubun mi gob adi sad kagin diri wo dumat an aŋ dam ago agane na ya. Agod aŋ kagin an arig yaug idaisida ya. Aŋ se pitianoi kagin, ilo masa san kagin, jeit kagin, soubul gidigidad lo, lukluk san ŋitaŋat amado dugo, tubud sewak adi ubou ad tile san Anut geg igane yan ari apani se ya. Aŋ gamu iŋ luad asap kagin saiak saiak wei mi a digane dan lo dida asourubep, au o afon ta agane na dan niŋen o durut saian geig a. An lo aŋ dumisilanaŋ da. Gug Anut mi iŋ tamolpein a kumaen dumado dugo a dumat la yan bitinaek lo idirai san tawaŋ igane dan, naon na dutur dop iŋ o ru naon dupani wa. Nek fun amaiak niŋen o Kristus iŋ tamolpein dumat la yan sad na yaug bilaluŋ uyan ak san ru ifulale dugo duloŋ a. An lo gidad, iŋ tinidi tan en san lo tamol sad bitinaek dile ya, ago bo man iŋ ŋutud lo kumaen a Anut da yan, iŋ dam kumaen an lo ka dumado wa.

Mel fidian itout yau san saen sumeik ipanad da. Ago yak niŋen aŋ kabuŋam ipasti dop sem ulum am abi o uyanan a. Ago dop man ka agudani uyan a. Mel malan te man ilom ŋutumi fidian nug niŋen o amat a. Man dugo, nug niŋen o amat dan san kagin aupasek wei mi imianai idu ya. Nug kagin apani uyan dop, an o ta aŋurŋur na wa. 10 Dabai dugo aenta abinawai san Anut aŋ kisaek kisaek ipanaŋ an kagin apani wo uyanan a. Awa yabek tamolpein igo woŋ Anut san ilo panek iŋanen dal kisaek kisaek atem urat apani wo uyanan a. 11 Ta iŋ ru ifulale san maŋau aman da tap, nek ibol Anut san ru mok mi ifulale dan igo ru ifulale wa. Ta iŋ binawek urat igane tap, dabai a Anut ipani dan lo urat an igane wa. Ago dop urat fidian lo tamolpein ka Anut per dupani wa, an man Jesus Kristus lo mi a.

Oŋ Kris ak niŋen o muruan sini

12 O turag muroug, aŋ bitinaek wananan geig ale dugo amasa saian an mel naok foun ilasa yak igo abol banau. 13 Tia, youm isa wa, man dugo, aŋ Kristus da sisem mi muruan asini da. An lo saen Kristus san girager kuai isi wan ate dop ilom uyanan geig a. 14 Aŋ Kristus yaŋan niŋen o saian dupanaŋ tap man aŋ tamolpein Anut san bar aŋane ya, man dugo, Ur a Anut san agod girager san an aŋ tinim lo yen da. 15 Kabelan ta aŋ luluŋam lo tamol ifuni imat o boi, tia gumagam o boi, tia kagin saiak saiak funfun igane wo boi, tia, ŋiŋeŋ o kabuŋan isou imug dop, mel naok an fidian niŋedi wo madai isini banau. 16 Gug aŋ Kris igo woŋ muruan asini tap, miai ifunaŋ amoi. Tia, aŋ Anut yaŋan abisa wa. Man dugo, iŋ yaŋan aŋ tinim lo yen da. 17 Anut bitinaek igane san saen ipalu la ya. Agod fun iganeg, ilo rumok tamolpein adi malan malan ibitiniai da. Aria, id lo fun igane tap, tamolpein a Anut san bilaluŋ uyan ak ta diri na dan sad wadan an dugo woŋ ilasa wak i? 18 Agod afon, Anut san ru igo ibol,

“Tamol itaot ak patu pasek lo iladu san ta pasauman na yan rumok tap,
tamolpein a au dupas dan ago Anut san kagin iŋ lo tia yan muruan dugo iŋsad na ilasa wak i?”
19 Amaiak niŋen o, ensauta iŋ Anut san ilo ibol lo madai dile dan, sed idiraip Anut banin lo diau dop urat uyan ak mi digane yau a.

Copyright information for `TBC