1 Thessalonians 1

Pol, Sailas agod Timoti ago girek migire yen aŋ Kris midaeŋ Tesalonaika na yan sam na yau da. Aŋ id Tamad Anut iŋ Tubun ak Jesus da sisem amado da. Anut san ilo uyan maror da ka aŋ lo yen yau a.

Tesalonaika tamolpein sad ilo rumok aenta dabai ipidinai da

Pempem maŋ aŋ niŋemi wo Anut ilo uyan mupani dak, saen fidian ibinawaŋ o mugudani da. Aŋsam ilo rumok an kagin uyan ak aŋ lo igane ilasa da. Aŋ nug niŋen o amat agog urat dabai mok nug abinawi san agane da. Aŋ dam aŋanem tini ganei idsad Tubun ak Jesus Kristus lo yan niŋen o kagin an iginiaŋ go muruan naok fidian lo atur dabai da. Ago tag maŋ aŋsam kagin an niŋen o id Tamad Anut ru murupei wo iloma ta isali na da.

Teig muroug, maŋ maloŋ ak, Anut buben ipanaŋ go ipilianaŋ a. Man dugo, saen maŋ aŋsam na mupalug malama mok nam abaŋ mile ya, ru uyanan mufulale man ru kawan ago tia ya. Tia geig, maŋ Anut san dabai aŋ lo mile agog Awan Urgun dam aŋ luluŋam log iŋsan ru ilom tubun mi isue ya. Maŋ tamol dugo yak, agod aŋ niŋemi wo maŋsama kagin aŋ luluŋam lo migane se yan aŋ aloŋ uyanan a. Aŋ maŋsama kagin agod Tubun ak san kagin da agam go ari a. Gidad muruan tubun mok aŋsam na ilasa se yak man Awan Urgun aŋ ibiaŋsag aŋ ilo uyan da isuda geig a. Kagin ago yan lo maŋsama bilaluŋ aŋane ya. Fidian aŋsam kagin duloŋ a. An lo ilo rumok tamolpein Masedonia nag Akaia na dam, gamu aŋanem kagin dututuŋani da. Aŋ ru afulale yan lo, bilaluŋ a Tubun ak niŋen o yan, nek ibol dou san liliŋan yau dak igo woŋ ifufurak yau a. Ru an Masedonia nag Akaia na mi ta yau na ya, tia, aben fidian iŋane ya. Aŋ Anut niŋen o ilom rumok dan fidian duloŋ pasik a. An niŋen o maŋsema ru ta aŋ niŋemi wo mabol san urat amama tia ya. Tia, iŋsed mi aŋsam mala parek naok dugo yak apanama yan niŋen diŋiŋeŋ ilasa da. Aŋ bui adi sad tubudi lo adaŋsag, Anut mi ilom apani a. An lo gamu Anut e rumok di kisaek o lian en paen na amado dugo, iŋsan urat tamolpein mok alasa yak, an niŋen o diŋiŋeŋ da. 10 Ago dugo aŋ, Anut san Nanun Jesus, kumaen panu ibiseip imul o dan niŋen o malam aganeg amado den, an niŋen o dam diŋiŋeŋ da. Iŋ gubak mi imat go Anut mateŋ aben lo ipasi iŋane ya. Anut san tiŋae mumarek murna ilasap lo tamolpein daoŋ ipidinai a, ak man Jesus mateŋ log imasa yan lo, id ilo rumok tamolpein daoŋ an lo patud ipasi wa.

Copyright information for `TBC