1 Thessalonians 2

Pol san urat Tesalonaika na ya

Teig muroug, aŋsem aloŋ a, wagam aŋsam na mupalu man maŋsama urat kawan ta yau na ya. Inug mi Filipai na man, maŋ tinima malan dusueg ilo madai miŋane man aŋ aloŋ a. Ak man idsad Anut maŋ bubema dabai ipani an lo, maŋ dabai miŋaneg iŋsan bilaluŋ uyan an aŋsam na mufulale se ya. Maŋ ager tamol adi dida nug mabi midiri se yak man niŋedi wo ta marer se na ya. Maŋ aŋsam na ru miŋiŋeŋ den, maŋ mufurfig ru mabol an ta muri na da. Taida mi, maŋ kankan saian ak mianuk lo yen dan lo ta mabol na da, ago dugo aŋ mirawaŋ o ta migane na da. Tia, nek ibol tamol a Anut iŋsan bilaluŋ uyan ak banid lo igane wo awok ipidinai ak igo woŋ, maŋ tamol naok ago mi iŋsan ru miŋiŋeŋ ilasa da. Maŋ tamol ilod miŋane wo ta migane na da, tia, Anut ilo uyan mupani wo urat migane da. Iŋ maŋsama bubema ibitinae da, ago yak niŋen o iŋ iloŋ uyan ak maŋ sewak ru ta mabol na ya. Aŋ aloŋ ak, saen maŋ aŋ luluŋam lo mumado se yan, maŋsama ru lo aŋ ilom ta miŋane na ya, tia geig a. Agod Anut dam iloŋ ak, maŋ mala bulbal san kagin miŋaneg, maŋsama kagin uyan uyan ak paen na mumiani wo ago ta migane na ya. Ago dugo, maŋ tamol yaŋak tubun miŋane san urat ta migane na ya. Aŋ malam lo, agod aenta malad lo dam tia ya.

Rumok, maŋ Kristus san bilaluŋ tamol mumado da. Ago yan lo maŋ iloma ibol ak man, aŋ maŋsama yaŋama asini wo musumianaŋ dop sema ilobol lo muruan mupanaŋ san niŋen o maŋ idaisuda ya.
Ak man saen maŋ aŋ da tumado se yan, maŋ kagin mos anda migane se ya, nek ibol pein iŋanen nanuk kagin ipani dak igo woŋ a. Maŋ aŋ niŋemi o mamat saian a, an niŋen o maŋ Anut san bilaluŋ uyan ak mupanaŋ o an iloma lo tubun mi bulbal a, an mi tia ya, tia, maŋsema tinima aŋ lo mabituani san tia ya. Man ata wo? Aŋ maŋsama turama mok alasa ya. Teig muroug, saen maŋ Anut san bilaluŋ uyan ak aŋ luluŋam lo mufulale se man, maŋ urat dabai mok migane yan aŋ ilom isou. Tidom ad urat migane se yan lo maŋ muruan ta kisaek mupanaŋ man tia ya. Man dugo, tamol ta maŋ kagin ipanama san urat mupani san niŋen o iloma ta ibol na ya.

10 Saen maŋ aŋ ilo rumok adi luluŋam lo mator dan maŋsama kagin gun, agod itaot, aupasek aman tia yak, an aŋ ale ya. Anut dam ago mi a. 11 Aŋ aloŋ a, maŋ kagin dugo aŋ kisaek kisaek lo migane dan, nek ibol nanuk adi tamad kagin ipidinai dak ago mi a. 12 Maŋ tan suek ru mupanaŋ dugo, ilo maror san ru murupaiaŋ se ya. Ago dugo aŋanem madok tan en lo man, Anut enti aŋ igiaŋ go iŋanen girager alep iŋsan kagin panek aben lo aladup fom idaisuda san niŋen o musurnaŋ se ya.

13 Taida mi, maŋ nal fidian Anut an niŋemi wo ilo uyan ru mupani da. Ata wo? Gubak mi saen aŋ Anut san ru maŋ awama lo aŋane yan, ibol tamol sad ru oŋ ta aŋane na ya, tia, ibol Anut sen awan igo woŋ aŋane ya. Rumok, ru an Anut san, an lo aŋ Anut san ru igo woŋ ru an aŋane ya. Ago dugo gamu ru an aŋ ilo rumok adi bubem ilon lo urat igane da. 14 Teig muroug, aŋ nek ibol Kris midaeŋ Judea na dumado dak oŋ alasa ya. Iŋ Kristus Jesus niŋen o ilod rumok dugo iŋ lo dumado da. Aria, nek ibol iŋ Juda banid lo madai diŋane na yak ago mi, aŋ dam siŋanem Tesalonaika tamolpein gob ak banid lo ago aŋane ya. 15 Juda tamolpein iŋ wagam mi profet adi dufu dumat se ya, agog Tubun ak Jesus dam dufuni imat a, agog gamu maŋ dam dukudamag mau a. Iŋ Anut tiŋae saiak dupani oŋ se ya, ago dugo iŋ tamolpein fidian dil saian da. 16 Man dugo, iŋ maŋsama dal dufutani wo maeg digane da, an lo maŋ tamolpein Juda adi tia yak sad na ru mufulale san tia ya. Iŋ Anut gob adi patud ipasip iŋiliai san dumoi da. Dal an lo iŋ pempem aupasek digane dugo sad aupasek tubun geig ilasa ya. Ak man gamu Anut sen yabituani san tiag an lo iŋsan tiŋae mumarek iŋsad na igane ilasa ya.

Pol fon Tesalonaika tamolpein yil o da

17 Teig muroug, saen katukan mi maŋ aŋsam na dukudama, agog maŋ nanuk tinan taman an tia yak mumado woŋ se ya. Rumok maŋ aŋ naomi ta mile na ya, ak man bubema aŋ lo yen da. An lo maŋ urat dabai mok naom mile wo dal abaŋ mabi da, ago dugo bubema tubun mok naom mile wo itata da. 18 Ago yan lo maŋ aŋsam na mupalu wo migane se ya, ŋai Pol nal wei mok ŋibitinae se ya. Ak man Satan maŋ naoma dal ifou se ya. 19 Murna gup, saen idsad Tubun ak Jesus tan na imul dop id naon na tatur an, maŋsama mala nouk dugo i? Ago dop maŋ ata mel niŋen o yousai migane wak i? Ago dop maŋsama urat naon miŋane wan dugo i? An nek aŋsem mi a. 20 Rumok nuŋon, aŋsem mi maŋsama girager, agod maŋsama yousai dam mi a.

Copyright information for `TBC