1 Thessalonians 3

An niŋen o maŋ malama taida migane san tia ya. An lo maŋ uraru mi Atens na mumado wo iloma isou a. Agog maŋ id teid Timoti mi midinig aŋsam na ipalu ya. Iŋ bilaluŋ uyan ak Kristus niŋen o yan ibol ilasa san urat lo, iŋ Anut san urat kisaek a. Ago yan lo maŋ miganeg, aŋanem ilo rumok lo dabai ipanaŋ o aŋsam na ipalu ya. Maŋ iloma igo yen, iŋsan tan suek ru lo, talpein ta aŋ luluŋam lo muruan madai da asini dan niŋen o ilon idu dop ta isuk imul na wa. Aŋ aloŋ uyanan la yak, Anut id muruan nek an tisini wo wagam mi ipilianad a. Rumok gubak mi saen maŋ aŋ da tumado man, ru en murupaiaŋ se ya, murna gup tan en san tamolpein id tinid dusue dutare wa. Agog aŋsem malam nam ale dugo kagin an nek ago aŋsam na ilasa se ya. Ŋai aŋ niŋemi wo ilo weiwei ag da ŋumado se ya. Kitek milaen go ŋai ilo maror amag tia ya, an lo Timoti ŋidinig aŋsam ilo rumok niŋen o yen dabai boi, tia boi, an kuai ipani wo aŋsam na ipalu ya. Ŋaisag rirek man, ur saiak ilo ŋanek san ta ilom iŋaneg maŋsama urat an kawan a.

Timoti san urat Pol Sailas da dabai ipidinai a

Aria Timoti, aŋ ibisawaŋ go gamu geig maŋsama na ilasag, agog ru uyanan ak irupaiama ya. Aŋanem ilom rumok, agod aŋ tamolpein niŋedi wo amat dan niŋen o ru irupaiamag maloŋ a. Agog fon ibol, aŋ pempem maŋ niŋema wo ilom isou dak, niŋema wo bubem uyan da. Agog irupaiamag aŋ maŋ aliama wo amat da, nek ibol maŋ aŋ miliaŋ o mamat dak ago mi a. Fun an lo, teig muroug, gidad maŋ muruan naok wei mi misini dan bo, saen aŋsam ilo rumok niŋen o ru maloŋ man, bubema imasa, agog iloma maror anda mumado ya. Amaiak niŋen o gamu maŋ ilo maror da ka mumado wa, man dugo, aŋ Tubun ak lo atur sakar da. Maŋ aŋ niŋemi wo idsad Anut malan lo iloma uyan mok da. An niŋen o maŋ dugo migane wak i? Ilo uyan dugo mok miganep Anut naon mupani wak i? Maŋ ta idaisuda geig na ya. 10 Tidom ad maŋ urat dabai mok naom mile wo mumosiai oŋ da. Ago dop aŋanem ilo rumok an mel ta lo katukan dop man, maŋ mel an ka mupanaŋ pe aŋanem ilo rumok idaisuda mi geig ilasa wa.

11 Gamu ŋai idsad Bai Anut, idsad Tubun ak Jesus ida igo ŋusumianai da, dalawan dupasi gup aŋsam na mupalu wa. 12 Tubud en ilo muŋanek san kagin anua geig ak iganep, aŋsam na isuda wa. Ago dop aŋ ka nug niŋen o amat dop teim taomi ilom apidinai ak, tamol fidian dam mi, nek ibol maŋ iloma mupanaŋ dak ago mi a. 13 Ŋai Anut ŋusumiani da, aŋ bubem ŋutum ka dabai iŋane wa. An lo dop, saen idsad Tubun ak Jesus, iŋanen gun adi dida dumul dupalup, aŋ idsad Bai Anut naon na atur an, aŋ gun amado dop iŋ aŋ niŋemi wo ru aman tia wa. Mel an fidian Bai ŋugudani dak iganep dilasa panaŋ a.

Copyright information for `TBC