1 Thessalonians 4

Kagin a Anut malan lo uyanan a

Teig muroug, gubak mi maŋ aŋ kagin dugo aganep lo Anut ilo uyan apani wan niŋen o ru kagin murupaiaŋ la ya. Ago dugo aŋ maŋ awama abig gamu kagin an lo mi amado da. Gamu Tubun ak Jesus lo, maŋ aŋ musumianaŋ dugo mususuŋanaŋ da, aŋ aganep kagin nek an aŋ luluŋam lo dabai apanip tubun ilasa wa. Aŋ ru kagin an fidian Tubun ak Jesus wagen lo mupanaŋ an aloŋ pasik a.

Anut san ilon man igo ya, iŋ iginiaŋ pe gun amado wak, aŋ jeit kagin patum apani wak, aŋ kisaek kisaek dam aloŋ uyan pe tinimi atirni wa. Ago dop saen pein aŋal dop kagin gun ak mi ari wak, agod kagin naok a tamolpein uyan dubol dan dam ari wa. Aŋ nek ibol gob adi bubed gidigidad imasa dop jeit digane wo ilod irae dak ago ta agane na wa. Tamolpein an Anut ta duloŋ na ya. Jeit kagin niŋen o ŋabol da, oŋ tei tao lo aupasek ta gane na wa. Nug ŋanek lo, agod dam oŋ tei san iwon ta ugam na wa. Ago dugo oŋane tei tinik san kagin lo dabai an tia yan ule dop man, gidad iŋsan madok pitiŋini wo ta gane na wa. Maŋ kagin naok ago yan fidian niŋedi wo ru kagin igo murupaiaŋ la ya, Tubun en iŋsen tamolpein ensauta a aupasek naok ago yan digane dan naon muruan geig ak ipidinai a. Ago yan lo afon murupaiaŋ da, kagin agane. Man dugo, Anut id kagin dugo dugo nun ipanad dan tiri wo ta igiad na ya, tia, madok gun ak lo mi tumado tator o igiad a. Ak niŋen o tamol ta ru en patun ipani ak man, iŋ tamol mi patun ta ipani na da. Tia, iŋ Anut enti a Awan Urgun ipanaŋ dan patun ipani da.

Aŋ teim muroumi ilom apidinai san kagin niŋen o man, ŋai aŋsam na ru ta ŋigire san tia, man dugo, Anut kagin an niŋen o ipiteŋanaŋ la ya. 10 Rumok, aŋ teim muroumi aben fidian Masedonia na yan ilom apidinai da. Ak man teig muroug, maŋ ru dabai murupaiaŋ da, kagin ago agane dan niŋen ilom ta isali na wa, tia, kagin an dabai apanip tubun geig a.

11 Ilo isou dabai mok agane dop ate na pasak nam amado wa. Aenta sad ŋiŋeŋ o kabuŋam ta aduduni ator na wa. Siŋanem banimi mok lo urat agane dop amado wa, nek gubak mi murupaiaŋ ago mi a. Urat tia kawan amado dop Tubun en imul san atitiani man kagin saian a. 12 Dal an lo tamolpein Kris tia yan aŋsam kagin uyan an dilep yaŋam diabisa wa. Agod dam, aŋ tamolpein aenta mel ta lo dibinawaŋ o tinim apidinai san urat amam tia wa.

Tubun en imul da wa

13 Aria teig muroug, aŋ aŋaoŋ man maŋ mamoi a. Ilo rumok tamolpein dumat la yan, niŋedi wo tamolpein ilo rumok ad tia yak igo woŋ ilomi ta itata na wa. Iŋ tubun mok ditata da, man dugo, saen iŋsiganed mok ta imat den afon naon ta dile na wak ago ilod isou da. Tamolpein an Tubun ak lo mala nouk amad tia ya. 14 Ak man id Jesus imat go imasa da yan niŋen o ilod rumok a, ago yak niŋen o id taloŋ a, Anut san dabai lo gup Kris tamolpein dumat la yan iŋal pe Jesus da dumul da wa. 15 Maŋ itaot Tubun ak awan lo maloŋ agog gamu aŋ murupaiaŋ da. Saen Tubun ak tan en lo imul dop id tamolpein kumaen tumado den, dumat la yan naod na id ta tamug na wa. 16 Tia, Tubun ak awan tubun mi ru kagin isasaip, eŋel gurman dam iwagiŋ dop, Anut san barag diwip tubun mi ibob gup, Tubun ak iŋsen kumaen panu ibiseip idu wa. Ago dop tamolpein ensauta a Jesus lo ilod rumok go dumat la yan imug dimasa wa. 17 Saen an lo id iŋsan tamolpein kumaen tumado dan, Tubun en iŋiliad pe keit lo tamolpein imug dumat la yan dida tusudap, lak na Tubun en da timtaen titiŋaem tutumani wa. An lo id Tubun en da pempem tumado wa. 18 Ak niŋen o aŋ teim muroumi ru en lo ilod dabai apani a.

Copyright information for `TBC