1 Timothy 1

Ŋai Pol, girek en ŋigire da. Anut sen idsad patud pasek, agod Jesus Kristus iŋ niŋen o mala nouk tumado da. Iŋ ŋai ru kagin dupanag go aposel ŋilasa ya. O Timoti, oŋsa ilo rumok lo oŋ ŋaisag nanuk mok a. Girek en oŋsa na ŋigane ipalu da. Ak niŋen o Anut idsad Tamad, iŋ Jesus Kristus da sad ilo panek, ilo muŋanek, agod ilo maror an lo ka mado wa.

Piteŋanek sewak ak niŋen o kagin gane wa

Saen ŋai Masedonia na ŋau o ilog yen an, ŋai oŋ ŋurupaiog Efesus na mado wo ilog yan a. Man dugo, tamolpein aenta piteŋanek sewak digane dan ru dabai nam padau dop dumoi a. Rupidaip am wagam ak, agod tubud tamad yaŋad lo am dupas dan dumoi. Mel an lo ilo saian igane ilasa da. An man Anut san urat lo ibinawai san tia ya. Tia, Anut san urat man ilo rumok lo mi taloŋ a. Kubiaeŋ ru an san fun man aŋ ilom imasap ilo panek aŋ lo ilasap yen a. Ilo panek a bube ikok lo, ilo sou muruan an tia yan lo, agod ilo rumok nuŋon ak lo ilasa dan niŋen o ŋabol da. Tamolpein aenta kagin uyan an patud dupani an lo kubiaek nuŋon tia yak digane dugo dal dufurfi da. Iŋ Anut san ru kubiaeŋ lo girek maŋau dumado wo ilod ibol da, gug iŋsiganed ru dubol dan fun ta duloŋ na ya. Agod mel a tamolpein dupiteŋanai dan sakar diganeg rumok ak dubol da, ago gug iŋsed man ru an san fun ta duloŋ na ya.

Aria, id ago taloŋ ak, kubiaeŋ iŋ man uyan a. Ago yak niŋen o id kagin tupani tap, an uyanan a. Id ilod iŋaoŋ banau, kubiaeŋ niganag an tamolpein uyadi ak sadi tia ya. Tia, an man iŋ tamolpein a kubiaeŋ paen na tia yan, iŋ a iŋaned gurman paed na tia yan, Anut kagin dumoi, aupasek san, gun tia yan, gob adi, iŋ a tinad tamad dufu dumat dan, iŋ a mateŋ digane ilasa dan, 10 a jeit kagin digane dan, tamol sed sed lo ulek kagin digane dan, a tamol digam pe urat pinein didirai dilasa dan, sewak adi, a tumanek lo dutot dan, agod kagin saian aenta a digane dan lo piteŋanek uyan ak san ager yen da. 11 Piteŋanek uyanan e niŋen o ŋabol man, ru a ŋaisag bilaluŋ uyan ak lo ibol an san dal iri a. Anut per panek san iŋ bilaluŋ girager anda yan ŋai kagin ŋupani wo banig lo igane ya.

Anut iŋsan ilo panek Pol ipani a

12 Ŋai Jesus Kristus idsad Tubun ak iŋ mi per ŋupani da. Man dugo, iŋ ŋai ikubianag go ŋaisag nao lalek an uyanan ile tag iŋsan urat biabi ipanag a. 13 Inug mi man ŋai Jesus niŋen o naon ŋufute na yak, ŋai iŋsan tamolpein sad ager tamol ŋumadog ŋuparfutanai na yak, agod ru saian saian nam ŋupeig ŋumisilani na ya. Ak man Anut ŋai ilon imuŋanag a. Man dugo, saen an lo ŋai ta ŋaloŋ na dugo ilo rumok amag tia yan lo ŋai kagin ago ŋigane se ya. 14 Ago dugo idsad Tubun ak Jesus Kristus iŋsan ilo muŋanek ŋai ipanag a. Aria, ilo rumok agod ilo panek a Jesus Kristus iŋsen ilon lo yen dan ipanag go ŋai idaisuda geig a. 15 Ŋiŋeŋ en rumok a, an lo tiŋane dop ilod lo rumok a. Jesus Kristus aupasek tamolpein patud ipasi wo tan en lo idu ya. Ŋaiseg man fidian ŋiriŋanaig saiag geig a. 16 Ak man ŋai iŋsan ilo muŋanek ŋiŋane san fun man igo ya. Jesus Kristus iŋ iliad funad oŋ dan san kagin iŋ lo man tubun geig a. An niŋen o ŋai lo imug iŋsan ilo muŋanek kuai tem ikubiai panag a, an lo tamolpein a ilodi rumok dan lo kumaen pempem san diŋane wan, ŋai iŋsad tinanou igo woŋ ŋilasa ya. 17 Iŋ man Kiŋ pempem san. Iŋ man malad lo tile san tia yak, agod dam dimirirani san tia ya. Iŋsen Anut rumok ak mi imado da. Ago yak niŋen o pempem iŋ yaŋan tabisa dop tipitiani wa. Rumok.

18 O nanug Timoti, gamu kubiaeŋ ŋai ŋupano wo da. Kubiaeŋ e ŋupano den ru a gubak mi profet adi oŋse niŋe wo dubol ilasa yan iri pani a. Wagai uyan ak gane wa, oŋane ilo rumok an wabi sakar a, agod kagin miai an tia yak mi gane wa, fun dugo, oŋane ilo sou mel ta niŋen o bube ta isue na wa. Tamolpein aenta man saen iŋaned ilo sou bubedi isue dop, patud dupani da. Kagin an san nuŋon man igo ya, iŋaned ilo rumok nek ibol wog gurgor fo dibili isuda yak igo woŋ a. 20 Luluŋad lo Himeneus iŋ Aleksanda da kagin ago digane tag ŋusubanaig Satan banin lo ŋidirai diau a. An ago dop afon Anut o ta dubol saian na wa.

Copyright information for `TBC