1 Timothy 6

Urat bigabeg sad ru kagin

Ensauta a urat bigabeg dumado dan iŋaned urat gurman awan kagin dupani uyanan a. An lo talpein ta Anut yaŋan, agod idsad piteŋanek an niŋen o ta ibol saian na wa. Urat bigabeg adi a iŋaned gurman ilo rumok amad da yan, iŋ teid taod igo yak niŋen o awad duparsisali san tia wa. Tia, urat lak na mok digane wa. Man dugo, gurman a iŋsad urat san nuŋon diŋane dan iŋ ilo rumok adi mok a, ago dop bigabeg adi an iŋaned gurman o dumat a. Oŋ kubiaeŋ an piteŋanai dop iŋ an lo duri dupani wo duduwai a. Talpein ta piteŋanek sen ak tamolpein irupidai dop, ru uyan ak a idsad Tubun ak Jesus Kristus irupaiad an niŋen o, agod piteŋanek a Anut kagin iri pani dan niŋen o dam, ilon ta kisaek na tap, tamol an iŋ se pitianoi san kagin tinin iŋanefute ya. Iŋ mel ta iloŋ na ya. Iŋsan kankan subam anda ya, sumiaek naon sensen ak, agod ru lo nug funek san kagin an niŋen o tubun mi imat geig da. Kagin naok ago yak lo mala sek, nug funek, uf ru, turan niŋen o ilo saiak san kagin an dilasa ya. Iŋsad ru bilabol an nuŋon tia yak lo, tamol a iŋ ilod iburkaruk idu dan, agod iŋ lo ru rumok ta yen na dan, nal fidian nug dupei da. Tamol amaiak ilod lo, Anut kagin diri dan lo tan en san filian diŋane san dal man nek amaiak ago dubol. Gug id melmel a idsad madok san niŋedi wo katuk ad tia yak, agod Anut kagin an tiri tupani dak ago tap, an nuŋon uyanan ak tubun mi idsad madok lo igane ilasa wa. Man dugo, tan en lo id mel ta tisinig tilasa man tia ya. Nek ago mi, tan en tibisei wo dop mel ta tisinip tau san tia wa. Ak niŋen o, id anaŋ biouŋ amad da tap, man igo tabol, an id o nek idaisuda ya. Ak man talpein tan en san filian diŋane wo ilod ibol dan, ilo ŋanek san kagin, dob igo woŋ, lo disidag diau dudu da. Iŋ ilod imasap kagin burau wei mi an digane da, an lo iŋsed tini madai sensen ak dupani da. Kagin an lo iŋsed malad dusuep daoŋ panek lo diau dudu wa. 10 Man dugo, tamolpein moni ilod dupani san kagin man, kagin sisaiak wei mi sad fun. Ago man, aenta moni niŋen o yaes ifu dan lo ilo rumok san dal dibiseig dideg diau a. Dal an lo nek ibol saen wei mi sabiri nam sed tinid dusue dak igo woŋ, iŋaned bubed madai wei mi nam malan dusue da.

Pol Timoti kubiaeŋ san ru wadan ipani a

11 Ago gug, oŋ man Anut san tamol mok a. An lo dop kagin an fidian oŋ patu pani wa. Kagin itaot, Anut kagin, ilo rumok, ilo panek, utur sakar san kagin, agod mos san kagin, kagin naok an man oŋsa bube san kob uyanan a. 12 Idsad ilo rumok san wagai uyan ak gane wo uyanan. Oŋ kumaen pempem san ŋane wo Anut igio ya, agod saen ilo rumok adi wei mi naod na oŋsa ilo rumok an ubol ilasa dugo duloŋ an san saen lo, oŋ kumaen an ŋane ya. Aria, kumaen an wabi sakar a. 13 Anut a mel fidian kumaen ipidinai dan naon na, agod Jesus Kristus a Pontius Pailat naon na itur dugo iŋsen niŋen o ru rumok ibol ilasa yan naon na dam, 14 ŋai ru dabai nam oŋ kubiaeŋ an kagin pani uyan mok o ŋabol a. Kabelan mel ta nun anda yak ilasap an lo tamolpein malad lo kubiaeŋ an saian dubol banau. Oŋ ago ganep yau dop idsad Tubun ak Jesus Kristus imul ipalu wa. 15 Kulob an man iŋanen saen fo mok Anut kuai tem iganep ilasa wa. Iŋsen mi uyanan mok, idsad Gurman kisaek o lian a. Iŋ mi kiŋ sad Kiŋ, agod tamol tutubu yak sad Tubun a. 16 Iŋsen mi ta imat na wa, lilaman a siŋiren na id tau san tia yan lo imado da, agod tamol ta iŋ ile man tia ya, ta iŋ ile san dam tia ya. Awo, yaŋak tubun ak iŋ tupanip, tuon dabai ak pempem san dam iŋ lo imado wa. Rumok

17 Oŋ tamolpein a tan en san filian wei mi amad da yan ru kagin igo rupidai a, iŋ aenta diriŋanai ak ago dubol dan san kagin lo dumado dutor man tia wa. Iŋ tan en san filian niŋen o dam tini ganei ta digane na wak ubol a, man ata wo, iŋsad filian an pasauman mok ka dideg diau a. Tia, iŋ Anut mi tinid digane pani wak ubol. Man dugo, Anut melmel id malad lo bulbal mok an fidian ilo uyan san wei mi ipanad a, agod an id o idaisuda mi a. 18 Iŋ urat digane uyan ak ubol a. Iŋaned filian mok man, tan en san biouŋ tia ya, tia, kagin naok naok uyan an digane san mi ak ago rupidai a, agod mel uyan uyan wei mi tamolpein a mel ta lo katuk amadi an dipidinai o tawaŋ digane wa. 19 Dal an lo iŋaned filiadi bageu san fod lo dutumanig yen da. An man nek ibol saen a sumeik ipani dan san kadaŋ dimirirani san tia yak igo duguni a. Ago dop lo kumaen a kumaen nuŋon mok an ka diabi wa.

20 O Timoti, mel a gubak mi oŋ bani lo ŋigane yan kagin pani. Ŋiŋeŋ a Anut kagin san ager imado dan, agod ilo sou a piteŋanek itaot ak niŋen o ipirgini dan man, yaŋan “maŋau” ago dubol dan niŋen o oŋ sen lasa wa, man dugo, iŋsad ru an sewak mi a. 21 Aenta iŋ maŋau sewak a lo leil dupani an lo ilod lo rumok san dal diabpilti a.

Anut san ilo panek aŋ fidian da ka amado wa.

Copyright information for `TBC