2 Corinthians 10

Pol iŋsan aposel urat niŋen o targiranek ru ibol a

Tamol aenta ŋai ai dupanag go ago dubol, “Saen Pol id da tumado yan iŋsen yabi idu ya, gug saen id ibisawad go asau mi imado yan iŋ ru dabai nam irupaiad da.” Ak gug ŋai Pol, ŋai nek ibol Kristus iŋsen yabi idug mos nam kulob igane ago woŋ, ŋai aŋ ru e mos nam ŋurupaiaŋ den aloŋ uyan o ŋusumianaŋ da. Saen ŋai aŋsam na ŋupalu dop, aenta aŋ luluŋam lo dumado dan ru dabai nam ŋupidai o ago ŋai ilog ta yen na da. Amaiak niŋen o aŋ kagin agane wa, man dugo, ŋai tamol a iŋ ŋai tan en san tamol sad ilo sou lo urat ŋiganed dubol dan ru dabai nam ŋurupidai dop dudu diau a. An niŋen o ŋai igo ŋurupaiaŋ da, aŋ ru naok ago ŋupanaŋ o ŋai ta asodudunag na wa. Man dugo, maŋ bo tan en lo mumado mator da, ago gug man maŋ tinima tan en san bunun lo ago wagai ta migane na da. Man ata wo? Maŋ yu dumui nam wagai migane dan tan en san tia ya. Tia, maŋsama yu san biouŋ man Anut lo mi dabai geig a, ago dop lo maŋ ka ager sad abed dabai dabai ak murube wa. Maŋ tamolpein sad ilo sou mibilai dudu da. Ilo sou a sed ibiaisa dop lak na isuda yau dan lo tamolpein Anut duloŋ san dal dufou dan fidian murube da. Agod maŋ tamolpein sad ilo sou fidian mufutanig Kristus mi awan paen na midirai diau a. Maŋ aŋ malam migane da. Malan malan aŋ Kristus awan paen na amado mok tap, aŋsam awa yabek kagin an aŋ idaisuda wa. Saen ante mi gup maŋ tamolpein awa parsisalek digane dan muruan mipidinai o tawaŋ miganep mumado wa.

Aŋ mel nek a kuai te yan mi ale da. Tamol ta aŋ luluŋam lo iŋ Kristus san tamol mok ibol tap, mel en niŋen fon ilon isou uyan a. Iŋ Kristus san ibol tap man, maŋ dam nek iŋ ibol ago mi a. Tubun en sen maŋ aŋ mupitiŋinaŋ o yaŋak ta ipanama na ya, tia, maŋ aŋ dabai mupanaŋ o ago igane ya. Ago dop ŋai se pitianoi ru an kitek tubun mi ŋiŋiŋeŋ tap, ru an niŋen o miai ta ifunag na wa. Dugo, ŋaisag girek e ŋigire den lo aŋ rurek ŋupanaŋ ak ago abol di? Tia mok a. Ilo sou ago agane dan ŋai ŋamoi da. 10 Man dugo, tamolpein aenta igo dubol, “Pol san girek an ru dabai funfun lo igire ya, ago gug saen iŋsen ipalup id luluŋad lo ru ifulale tap, iŋsan ru an dabai aman tia ya, agod iŋsan ŋiŋeŋ man kawan a.” 11 Talpein ru ago dubol dan iŋ ilo sou ta digane uyan na da. Man dugo, saen maŋ asau mi mumado dan, kagin naok a dugo migane san niŋen maŋsama girek lo mabol dan, saen maŋ aŋ da tumado wan kagin naon kisaek an mi migane wa.

12 Tamol a aŋanem leil lo yaŋad aman da yan niŋedi wo, maŋ man tamol naok ago yak tia ya. Kabelan maŋ yaŋak ago yak miŋane banau o marer da. Iŋ dag tamol tutubu boi, man dugo, sed ipitianai dugo sed yaŋad diabisa da. Ak gug nek iŋsed yaŋad diabisa ago mi, maŋsema yaŋama mabisa san tia ya. Tamol naok ago yak dugo woŋ sed ikubianai di? Iŋ iŋsedi lo nug dukubiani dile da, iŋ iŋsedi lo dam sed tou amad diabi da. Talpein ago digane dan maŋau amad tia mok a. 13 Ak gug maŋ tubun mi sema ipitianamap, lo tom a Anut maŋ o igane yan ta mabi-riŋani na wa. Tia, tom an ilon lo mi mumado yau a. Agod aŋsem tom a Anut igane panama yan patun fo ta amado na da, man dugo, Anut sen idiramag iŋsan urat migane wo aŋsam na mupalu ya. 14 Anut urat awan ipanama yan aŋ dam ituanaŋ a, an niŋen saen maŋ aŋ luluŋam lo ru mufulale yan tom a Anut ipanama yan ta mabi-riŋani na ya. Tia, maŋ mi malan mamug go bilaluŋ uyanan a Kristus niŋen ibol dan mufulale wo aŋsam na mupalu ya. 15 Maŋ tamol aenta sad urat awan niŋen o sema ta ipitianama na da. Man ata wo? Maŋ maŋsigama ar ilon lo mi mumado dugo mator se ya. Ago gug maŋ iloma igo yen da, saen aŋsam ilo rumok italbusi dan maŋsama urat awan a aŋ luluŋam lo yen dan dam itufulak pe yau a. 16 Maŋ tan titin aenta aŋ patum fo dien dan, ante dam bilaluŋ uyanan Kristus lo yan niŋen ka mabol ilasa wa. Maŋ tamol sen ak san silali naon niŋen o sema ta ipitianama na wa. Tia geig a. 17 “Oŋ talpein ta yaŋan wabisa wo ilo yen tap, Tubun ak mi yaŋan wabisa wa.” 18 Man dugo, talpein a sen ipitianip sen yaŋan mi yabisa dan, iŋ Anut malan lo man yaŋan tia ya. Ak gug Anut talpein ta ipitiani wo tap, aria, talpein nek an mi yaŋan aman da ya.

Copyright information for `TBC