2 Corinthians 12

Anut Pol dal ikubiai pani a

O kabel, aŋ ŋai asodudunag dugo se pitianoi kagin ŋigane yau da. Rumok, kagin naok en ibinawad san tia ya, ak gug gidad, ŋaisag ŋioŋamin, agod ru mianuk Tubun en ikubiai ŋile yan ŋabol ilasa wa. Ŋai tamol ta Kristus lo imado dan ŋaloŋ a. Tamol en anaŋar 14 yau la yan lo Anut iŋaneg, did aben a malmalan an ibiseig, tinin te yan ibiseig, aben a lak na geig ante yau a. Ak dugo, tinin aman da imado di? Tia, tinin ibisei i? An ta ŋaloŋ na ya. Anut mi iŋ iloŋ a. Agod ŋai ŋaloŋ ak Anut tamol en iŋaneg kumaen panu lo yau a. Iŋ tinin fidian mi yau boi, tia, ŋutun mi yau boi, an ŋai ta ŋaloŋ na ya. Anut mi iŋ iloŋ a. Agod tamol an kumaen panu lo ru nek a iŋ mi kududon iloŋ go iŋ mi ilon lo yen san iloŋ a, ru an ibol san iŋ ta iloŋ na ya. Agod melmel a niŋed ta ibol o Anut ibol an dam kududon iloŋ a. Ŋai talpein en mi niŋen o se pitianoi ru ka ŋabol ilasa wa, ak gug ŋaiseg niŋeg o seg ta ipitianag na wa. Tia, ŋai dabai amag tia yak niŋen o mi seg yaŋag ŋabisa wa. Ŋai se pitianoi ru ŋabol o ilog yen tap, ŋai burau tamol tia ya, man dugo, ŋai ru rumok ak mi ŋabol da. Ak man ŋai ago ŋigane wo man ŋamoi a. Man ata wo? Tamolpein iŋ ŋaisag naok naok dile wak, ŋaisag ru ŋufulale dan duloŋ ak, ago dop an lo ilo sou itaot ŋai lo digane wa. Kabelan iŋ ŋai tamol senamo geig ak ago dubol banau.

Mel ta si igo woŋ Pol tinin isueg madai ipani na ya

Anut ŋai ŋioŋamin lo mel uyan uyan ak wei mi ikubiaig ŋile ya. Ago gug man ŋai mel en ŋile ŋaloŋ an niŋen seg ipitianag o man iŋ imoi a. Amaiak niŋen o iŋ mel ta nek ibol si oŋ iganeg ipalug ŋai tinig lo yen dugo madai ipanag da. Mel an man Satan san urat pinein, an lo ŋai muruan ipanag da. Mel an ŋai ibiag ŋadu dop seg yaŋag ŋabisa ŋamoi o igane da. Saen utol Tubun en mel an ipasi yau wo ŋusumiani a. Gug iŋ ŋai igo irupaiag, “Ŋaisag ilo panek man oŋ o idaisuda ya. Man dugo, ŋaisag dabai en oŋ dabai ama tia yak lo itaotan ilasa da.” Fun an niŋen o ŋai ilog uyanan dak, ŋai tamol dabai amag tia yak igo ŋumado da. Ago dop lo Kristus san dabai an mi ŋai lo ka yen a. 10 Amaiak niŋen o ŋai Kristus wagen lo man, gidad ŋai dabai amag tia yak, dububaŋanag se yak, muruan dupanag ak, tinig dipitiŋini ak, saian funfun lo ŋisida yak ago tap, ŋai ilo uyan lo mi ŋumado wa. Man dugo, saen ŋai tinig dabai an tia dop, ante ŋaisag dabai tubun kasik ilasa da.

Pol iŋsan ilo muruan Korint tamolpein niŋedi wo ibol a

11 Ŋai tamol burau ŋiŋiŋeŋ oŋ da, man dugo, aŋsem ŋai ago ŋiŋiŋeŋ o agane da. Aŋsem mok ŋaisag naok naok uyan an abol ilasa wa, ago gug ago agane man amoi a. Fun an niŋen ŋai seg fug ŋabol ilasa ya. Rumok, ŋai tamol kawan a, ago gug aŋsam “aposel malan te yan” ta iŋ ŋai diriŋanag man tia ya. 12 Ata mel ŋai aŋ luluŋam lo ŋumado dugo ŋigane na yan, iŋ itaot ŋai aposel rumok an ikubiai ale ya. Ŋai muruan fidian lo ŋatur sakar dugo ŋaisag urat an lo kulob girager funfun, urat dabai dabai ak aŋ luluŋam lo ŋigane ilasa na ya. An mi ŋai Anut san urat mok ŋigane dan ibol ilasa ya. 13 Kagin naok nek a aŋ luluŋam lo ŋigane yan ago mi, midaeŋ aenta lo dam ŋigane ya. Mel kisaek mi aŋ luluŋam lo ta ŋigane na ya. Ŋai aŋ anaŋ ata mel taida lo binawek apanag o ta ŋududuwaŋ na ya. Kagin an lo ŋai au ŋupas tap, gidad ŋaisag aupasek an ilom iŋaoŋ a!

14 Gamu en ŋaisag nal utol fon aŋsam na ŋupalu da wo abaŋ ŋukubune da. An niŋen saen en dam ŋai aŋ muruan ta ŋupanaŋ na wa, man dugo, ŋai aŋsam biouŋ ŋisini wo ilog ta yen na da. Tia, ŋai aŋ mi ŋiŋiliaŋ a. Aŋ aloŋ ak nanuk iŋ anaŋ o abaŋ dilep tinad tamad ta dipidinai na da, tia, tinan taman mi iŋ anaŋ o abaŋ dilep nanuk dipidinai da. 15 Ŋai ilo uyan lo mi ŋaisag mel fidian, ŋaiseg tinig dam, aŋ ŋutum ŋibinawi wo ŋupanaŋ a. En dugo, ŋai ilog bubeg fidian aŋ ŋupanaŋ tap, an niŋen o aŋ ilom bubem kitek ka ŋai apanag ak i? 16 Gug aŋsam tamolpein aenta ŋai niŋeg igo dubol da, “Rumok, iŋ mel kuai te iŋane san tia ya, ago gug man id irawad dop mianuk lo mi mel iŋane san man iloŋ uyanan a.” 17 Ak dugo, ŋai tamol a ŋidinaig aŋsam na dupalug dirawaŋ dugo aŋsam mel disinig ŋaisag na dupalu yak i? Tia geig a. 18 Ŋai Taitus ilo sou ŋupanig aŋsam na ipalu ya, ago dugo teima Kris ak ta ŋipilianig ida dupalu ya. Ak dugo, Taitus irawaŋ dugo aŋanem melmel igam abol di? Man tia geig a, man dugo, iŋ ŋai da Ur kisaek lo mator dak, maŋsama tureŋ naon kisaek ak, maŋ sisem nug ŋien aban muri mau da.

19 Ak dugo, aŋ ilom lo maŋ ru fidian e migire yen lo sema itargiranama wo migane dak ago abol di? Maŋ ago ta migane na da. Tia, maŋ Kristus san ak mumado da, agod maŋ Anut malan lo ru fidian nek e mabol den man ibinawaŋ pe atur sakar o mabol da. Aŋ maŋsama bubema mok. 20 Ŋai ilog irer da. Kabelan ŋai aŋsam na ŋupalu dop, ŋaisag ilo sou lo aŋ dugo amado dop ŋiliaŋ o ilog ibol dan, ago ta ŋiliaŋ banau. Agod fon, kabelan aŋ dam ŋai tamol naog dugo aliag o ilom ibol dan ago ta aliag banau. Kabelan kagin naok igo yak aŋ luluŋam lo yen banau. Nug paek kagin, turak susak kagin, tiŋae saiak kagin, oŋse mi wo ilo sou gane san kagin, pilapil ru kagin, uf kagin, kabuŋa sakar kagin agod urat kubulek kagin. 21 Saen ŋai aŋsam na ŋupalu dop Anut ŋai aŋ naom na miai ipanag an niŋen ilog irer da. Kabelan tamolpein a gubak mi au dupas gug ilod ta dibileksa na yan, kagin saiak saiak lo, jeit kagin lo, kagin nun aman da yak lo, ditor yau na yan niŋen patud ta dupani banau. Ŋai kagin naok ago yak ŋile tap man, ŋai miai ifunag dop tinaŋ ŋigane wa.

Copyright information for `TBC