2 Corinthians 3

Aposel adi man kontrak foun ak san urat tamol

Dugo, afon maŋ fun miganeg sema yaŋama mabisa wo migane di? Dugo, maŋ ta idaisuda na yak i? Ago yak niŋen o aŋ girek ta maŋ Anut san urat tamol mok ago ibol dan apanama wo iloma ibol di? Tia, dag talpein sen ak girek naok ago yak ta dupanaŋ o iloma ibol di? Tia, aŋsem mi man, maŋanema girek ta kuai tem ibol da, an lo tamolpein aŋ diliaŋ dop duloŋ ak maŋ Anut san urat tamol mok a. Man dugo, girek an aŋ bubem ilon lo Kristus igire idu la ya, an lo tamolpein fidian dusuti dop aŋanem nao lalek dile duloŋ a. Aria, aŋanem kagin naok naok an tamolpein ikubiai dile ya, aŋ Kristus san girek igane ipalu yak igo ya. An gau nam igire yak igo tia ya, tia, an Anut a kumaen imado dan san Awan Urgun nam igire ya. Pat fo na ta igire na ya, tia, an aŋ ilom lo igire idu ya.

Maŋ Kristus tinin log Anut tinima mupani da, an lo kagin an aŋ lo ago ilasa wa. Aŋ ago amado san iloma dabai a. Maŋsema man ta idaisuda na ya, agod mel ta maŋ tamol sama dabai lo migane ilasa yak ago ta mabol na da. Tia, Anut sen dabai ipanama yan lo ago ka migane wa. Fun amaiak niŋen o mi maŋ idaisuda ya. Iŋsen maŋ ipilianama go iŋsan urat tamol igo milasag, kontrak foun amaiak san urat migane da. Kontrak wagam an pepa roun fo digire ya. Ak gug kontrak foun an pepa roun fo ta digire idu na ya. Tia, an man Urgun san urat a. Kubiaeŋ a digire yan man iŋ tamolpein ifu dumat da. Gug Urgun man iŋ tamolpein kumaen ipidinai da.

Saen Anut kubiaeŋ Moses ipani man pat fo igire gug ipani a. Kulob an girager tubun ak da ipalu yan lo, girager an san lilaman, rurek san, an Moses naon fo na yen a. Lilaman an niŋen o, gidad an kute ibol dak ago bo man, Isrel adi Moses naon dile san dumoi. Aria, kubiaeŋ man girager da ipalu bo man, kubiaeŋ an tamolpein ifu dumat na ya. Kubiaeŋ san saen iŋ man tamolpein dumat ak san saen mi a. Gug Awan Urgun ipalu la ya, amaiak niŋen o gamu en man Urgun san saen a, an lo kontrak foun ak san girager an lak na geig yau a. An niŋen o aŋ dugo ilom isou di? Dugo, kontrak wagam ak a tamolpein ifu dumat ak iŋsan girager an kontrak foun ak san girager iriŋani i? Man tia geig a. Man dugo, kontrak wagam an tamolpein idiraig dideg diau a. Ago bo man iŋsan saen lo girager tubun yen na ya. Amaiak niŋen o kagin itaot ak san saen e gamu yen den lo, nal en san girager amaiak nal imug ak san girager iriŋani a, agod lak na geig yau a. 10 An niŋen o id tile yak, kontrak wagam ak girager aman da ya, ago gug gamu iŋsan girager an yau itout manoŋ a. Man ata wo? Kontrak foun ak san girager tubun geig an lo kontrak wagam an imiani da. 11 Man dugo, mel a kute ibol go itout yau amaiak girager da ipalu ya. An rumok tap, mel a pempem mi yen yau an, iŋsan girager man tubun kasik a.

12 Amaiak niŋen o kontrak foun ak san girager pempem san niŋen o mala nouk tumado da, an niŋen o maŋ tamolpein malad lo matur dop ru mufulale wo ta marer na da. 13 Maŋ Moses igo tia ya. Tia, iŋ yamel naon ibuluwig an lo dop Isrel tamolpein iŋ naon fo girager a kute ibol dan ta duloŋ na wa. 14 Yamel an man Isrel tamolpein sad mitilaen igo ya. Gubak mi man Isrel ilod pat igo ya, an niŋen o Anut san ru diŋane wo dumoi a. Agod iŋ gubak mi igom gamu dam naod kisaek mi a. Saen iŋ kontrak wagam an san ru dusuti tap, yamel naon kisaek an nam duloŋ san kankan ibalfutani da. Iŋ gamugo yamel an dupasi a. Man dugo, saen iŋ Kristus diŋane dop yamel an Kristus ipasi yau a. 15 Awo, wagam mi agog ipalug gamu en, saen iŋ Moses san kubiaeŋ dusuti dop man yamel ta tareŋ igo woŋ iŋsad uloŋ an ibalfutani da, an lo ata mel rumok an duloŋ san tia ya. 16 Ak man saen talpein ibileksap Tubun en san na yau dop man, Tubun en yamel an ipasi yaup lo talpein an abaŋ ile wo uyanan a. 17 Aria, Tubun en iŋ Ur, agod aben a Tubun en san Ur yen dan te man iŋsan tamolpein bigabeg urat tia kawan dumado da. 18 Agod id ensauta a yamel malad ta ibalfutani na dan, id tig igo woŋ Tubun en san girager id naod kapen fo yan isapudade dugo imul yau da. Ago dop girager ta san na tupalu dop girager subuŋan taidam san na tau da, nek ago Tubun en idirad pe tibileksa yau oŋ da, an lo iŋsen igo mi ago tilasa wa. Man dugo, kulob en man Tubun ak enti a Ur an, iŋsan nag ipalu ya.

Copyright information for `TBC