2 Corinthians 4

Melmel siŋaokan geig ak bod saiak lo dien da

Amaiak niŋen o maŋ urat e Anut san ilo muŋanek lo mabi den niŋen o, iloma ta idu na da. Maŋ kagin naok naok miai san an fidian gigin na midiri a. Maŋ raek kagin lo ta mator na da. Anut san ru dam mukubuli wo mamoi da. Tia, maŋ Anut malan lo tamolpein naod na ru rumok ak mi mabol ilasa da. Ago dop lo tamolpein fidian iŋ maŋ tamol naok dugo yak niŋema wo ilo sou digane dop an lo dilep Kristus san urat an itaot mi migane da. Gug maŋsama bilaluŋ imianuk tap, an tamolpein a dideg diau dan iŋsad ilo sou lo mi imianuk a. Tamolpein an tan en san tubud Satan, iŋsad ilo sou yabi idu yan lo, tamol malad itau igo woŋ dilasa ya. An niŋen o lilaman iŋsad na ipalu dan dile san tia ya. Lilaman an man Kristus san girager, an bilaluŋ uyanan ak ilon lo yen da. Agod Kristus man naon Anut naon igo ya, ago gug an dile san tia ya. Maŋsema niŋema wo ru ta mabol na da, tia, maŋ Jesus Kristus niŋen o mi mabol ilasa da. Agod bilaluŋ e mufulale den man, Jesus Kristus iŋsen mi idsad Tubun a. Agod Jesus niŋen o maŋ man aŋanem urat tamol adi, nek an mi a. Wagam Anut igo ibol, “Tidom tubun ilon lo lilaman ta ided a.” Anut nek amaiak mi maŋ bubema ilon lo lilaman iganeg ided da. Lilaman an man, maŋ Anut san girager niŋen maŋau am da ya. Agod girager an san lilaman Kristus sen naon fo na ided dugo mile ya.

Rumok, filian siŋaokan amaiak maŋ mabi da, ak man iŋ bod saiak ilon lo yen da. An Anut san ilo girek, an lo dop iŋ maŋ ikubiai panamap, dabai a tubun kasik an iŋsan mi, maŋsama tia wa. Muruan naok sensen dupanama da, gug ta duparfufarama na da. Mel saian wei mi marer san mile da, gug iloma ta idu na da. Maŋsama ager dukudama da, gug Tubun en ta ibisawama na da. Maŋ dufunama dibilama madu da, gug ta dipitiŋinama na da. 10 Maŋ saen fidian Jesus san mateŋ an tinima lo misini mator da, ago dop man iŋsan kumaen an maŋ tinima lo tamolpein kuai tem dile wa. 11 Man dugo, saen fidian maŋsama tureŋ lo Jesus niŋen o mateŋ lo madu mau o dibilama se ya, an lo dop iŋsan kumaen an maŋ tinima tan en san lo kuai isi wa. 12 Amaiak niŋen o, mateŋ maŋ lo urat igane dak, gug kumaen man aŋ lo urat igane da.

13 Tamol ta Isrel sad bar lo igo ibol, “Ŋai ilog lo rumok a. Amaiak niŋen o ŋai ru ŋabol ilasa ya.” Tamol a ŋutun lo ilo rumok yen dan ago mi maŋ dam iloma lo rumok an lo ru mabol ilasa ya. 14 Maŋ maloŋ ak Anut a iŋ Jesus Tubun en ifufuni yabisag kumaen ipani an, iŋsen mi maŋ dam ibiamasap, Jesus da sisem iŋiliamap, aŋ da sisem kumaen panu na tiladu dop, Anut naon na tatur a. 15 Amaiak niŋen o muruan a fidian misini dan man aŋ ibinawaŋ o misini da. Agod saen Anut san ilo panek ifufurak yau dop tamolpein wei mi ilo panek an diŋanep per dupani dop lo iŋsan girager lak na geig isuda yau a.

Aposel sad tinid man dabai itout, gug tinid ilon lo dabai foun ak diŋane ya

16 Fun an niŋen maŋ iloma ta idu na da. Gidad maŋ tinima tan san en dabai itout ak, gug tinima ŋutun san man nal kisaek kisaek atem dabai foun ak iŋane ipalu da. 17 Man dugo, muruan e saen katukan mi yen san ak misini den man, girager tubun kasik bageu san ikubune panama da. Girager an pempem mi yen a, agod iŋanen tubun an tou mupani san maŋ ta idaisuda na wa. An niŋen o muruan gamu misini den an mel kawan mok a. 18 Man ata wo? Maŋ melmel a kuai isi la yak meil o malama ta yau na da. Tia, melmel a meil san tia yan amaiak niŋedi wo mi iloma isou da. Man dugo, melmel e meil den man saen katukan mi dien a, ak gug melmel a meil san tia yan man pempem mi dien a.

Copyright information for `TBC