2 Corinthians 7

O ŋai bubeg mok, id Anut san awak aban a tiŋane la yan niŋen o, id tinid lo, ŋutud lo, mel a iganep nun tilasa dan tusuas yau a. Ago dop idsad rurek Anut lo yan idirad pe idsad kagin gun ak itaotan ilasa wa.

Korint tamolpein ilod ibileksa yan niŋen o Pol uyan isusa ya

Aŋ maŋ niŋema wo bubem awan apasi wa. Maŋ talpein ta saian mupani man tia yak, maŋ talpein ta malan musue man tia yak, maŋ talpein ta mirawip iŋsan mel magam man dam tia ya. Ŋai ru ago ŋabol an lo, aŋ ta saian ŋupanaŋ na da. Tia, ŋai gubak mi aŋ man maŋsama bubema buson ago ŋabol la ya. Gidad maŋ aŋ da sisem tamat boi, tia, aŋ da sisem kumaen tumado bo man, maŋ aŋ niŋemi wo tubun mi mamat yau oŋ da. Ŋai aŋ niŋem o ilog tubun mi rumok da, aenta naod na ŋupitianaŋ na ya, ŋai ilog aŋ niŋemi wo tubun mi ipasti da. Ŋai madai fidian lo aŋ niŋemi wo yousai ilog lo iŋanefute da.

Saen maŋ Masedonia na mupalu yan, maŋsama tinima en yaes ta ibal na ya. Aben fidian lo muruan ilasa se ya, tinima patun fo yak wagai mile se yak, agod tinima ilon lo yak rurek tubun mi yen se ya. Ak man Anut a tamolpein ilod idu yak dabai ipidinai dan, iŋ Taitus iganeg ipalu yan lo maŋ bubema dabai ipani a. An man Taitus ipalu dak lo mi tia ya, tia, aŋ imug Taitus ilo maror apani an lo, iŋ aŋ niŋemi wo ilon ipasti a. Iŋ ibol ak aŋ ŋai aliag o ilom ibol da. Aŋanem ilo tinaŋ, aŋanem ilo panek ŋai o dam niŋen ibol dugo ŋaloŋ a. An niŋen o aŋsam kagin an lo ŋai ilog tubun mok uyanan a.

Gidad ŋaisag girek ŋigire yan ilo muruan ipanaŋ ak, gug ŋai an niŋen ilog ta saian na da. Rumok, ŋai imug ilog saian a, gug gamu man tia ya. Man ata wo? Ŋai kuai te ŋile yak ŋaisag girek an aŋ ilo papao ipanaŋ a, gug man an saen katukan san mi a. Ak man gamu ŋai ilog uyan da, ŋai aŋ ilo papao ŋupanaŋ ak o ilog ta uyan na da, tia, an fun man aŋ ibinawaŋ pe ilom abileksa wa. Anut sen ilo papao en aŋ lo ago igane ilasa ya, an lo maŋ aŋ mel ta lo mala suek mupanaŋ man tia ya. 10 Man dugo, ilo papao a Anut talpein ta ilon lo igane ilasa dan lo talpein an iduduwip ilon ibileksa wa. Agod an man ilo muruan tia ya. Ak gug ilo papao a tan en san an tamol ta ibinawi na da, tia, iŋ dal saiak lo itor yaup mateŋ ile wa. 11 Man dugo, aŋ ale uyanan a, ilo papao e Anut aŋ lo igane ilasa yen man kagin naok dugo yak aŋanem madok lo iganeg ilasa ya. Aŋ kagin uyanan lo atur ak, aŋ yaŋami akubune wo ilom yen dan, ru dabai lo aŋ “ago tia yak” abol dan, ilo urer ipanaŋ dan, maŋ o yaes isofutanaŋ dan, kagin uyan ak dabai lo agane dan, aŋ aŋsem bu ipanaŋ da. Aŋ dal fidian lo maŋ akubiai panama yan lo man, kagin naok naok a agane yan man uyanan mi a. 12 An niŋen o gidad ŋai girek a imug ŋigireg ŋigane ipalu yan man, talpein a saian igane yan niŋen o ta ŋigire na ya, tia, talpein ta a muruan ile yan niŋen o dam tia ya. Tia, girek ŋigire yan lo Anut malan lo aŋanem kagin uyan ak maŋ niŋema wo dabai lo agane dan kuai te ilasa dop ale wa. 13 Amaiak niŋen o aŋsam kagin uyanan an lo maŋ ilo maror apanama ya.

Maŋ mi ilo maror lo ta mumado na ya, tia, saen Taitus san yousai mile yan maŋsama yousai lak na mok yau a. Man dugo, aŋ iŋsan ilo muruan a imug yen an niŋen o aganeg ilon pasauman.
14 Man dugo, Taitus gamugo iliaŋ dugo ŋai iŋ naon na ŋupitianaŋ a, an lo aŋ aŋanem kagin lo miai ta apanag na ya. Mel fidian a murupaiaŋ an man ru rumok a, nek ago mi maŋsama se pitianoi ru aŋ niŋemi wo Taitus naon na mabol an dam rumok a. 15 Taida mi, saen iŋ aŋanem awa bek kagin agod arut arer san kagin lo iŋ aŋane yan niŋen ilon isou da, aŋ o tubun mi imat da. 16 Ŋai yousai lo ŋumado da, man dugo, aŋ ŋai awag ari apani an ŋaloŋ fufei a.

Copyright information for `TBC