2 John 1

Ŋai matu gurman, girek en ŋigireg pein ta pilianek ak iŋanen nanun, nanun pein dadi sad na ŋigane yau da. Idaned ilo rumok kisaek an lo mi ŋai ilog ŋupanaŋ da, agod an ŋai mi tia ya. Tia, aenta a ru rumok ak duloŋ dan iŋ dam mi a.
Copyright information for `TBC