2 Peter 2

Girek maŋau sewak adi iŋsad kubulek

Wagam na profet sewak wei mi Isrel tamolpein luluŋad lo dilasa ya. Nek ago mi girek maŋau sewak ak wei mi aŋ luluŋam lo dilasa wa. Iŋ piteŋanek sewak a imianuk an mi diŋanep midaeŋ luluŋam lo diladup dupanaŋ a, an lo aŋsam ilo rumok an dukubuli wa. Agod Tubun en iŋsen girek maŋau sewak adi an idad iŋiliai a, ago bo man iŋ patud dupani wa. Kagin an lo iŋ milaen tiap daoŋ diŋane dop diau dudu wa. Iŋ jeit kagin an ta saian na ago dubol a, an lo ilo rumok tamolpein wei kasik kagin an diganuri wa. Fun an niŋen o tamolpein aenta rumok san dal an saian dupani wa. Tamol naok an iŋsad ilo sou moni niŋen o man tubun kasik a, an lo ru sewak nam ŋudum dusue dop aŋanem moni diŋane wa. Anut iŋsad naok naok an wagam mi ile ya, agog iŋaned muruan an ikubune pidinai la ya. Muruan an dal na ipalu da, ago dugo iŋsad daoŋ an dam sumeikan mi yen da.

Aloŋ o uyanan a. Gubak mi eŋel aenta au dupas, ago gug Anut iŋsad aupasek an iŋaneg gigin na ta igane na ya. Tia, iŋ eŋel an tan paen na gib ilon tidom tubun ak lo isubanaig idirai diau a. Ate dumado yaup bitinaek nal ilasa wa. Agod taida mi, tamolpein a wagam na Anut san kagin ta duri dupani na yan sad aupasek lo ta yilfu oŋ na ya. Tia, fidian lom tubun geig ak iŋal dugo Noa mi imado ya. Tamol kisaek an iwon agod muroun 6 an dida Anut niŋedi wo ilon isou a. Man dugo, Noa iŋ kagin itaot ak san bulaluŋ tamol. Agod taida mi, Anut Sodom iŋ Gumora da sad tamolpein fidian ifu yau a. Yai ui oŋ iwatik go iŋsad panu tubun an inani yau itout a, agod tamolpein dam fidian inanai pasik a. An lo iŋsad mitilaen an tamolpein fidian gamu Anut san kagin ta duri dupani na dan dile dop, iŋ lo dam kulob ago ilasa wa. Agod taida mi, Lot iŋ tamol itaot a, agod Anut daoŋ an lo patun ipasi a. Iŋ tamolpein kagin saiak saiak digane dan ileg ilon tubun mi muruan a. (Man dugo, tamol itaot a luluŋad lo nal fidian imado dan, iŋ kubiaeŋ dipilali dan san kagin sensen an ile dugo iŋsad ru saiak saiak an dam iloŋ se ya. Kagin ago an ilon imoi da.) An rumok tap, Anut muruan funfun dugo yak lo tamolpein a Anut san kagin duri dupani dan patud ipasi san iloŋ a. Nek ago mi iŋ tamolpein saiadi muruan lo idiraip dumado wan bu panek an paen na mi dumado dop yaup bitinaek nal ilasa san, an dam iloŋ a. 10 Luluŋad lo tamol a ilo masa san kagin diri dupanig lo sed nun ipidinai dugo, gurman awad paen na dumado wo dumoi na ya, tamol naok ago yak Tubun en niŋedi wo tubun geig imoi a.

Tamol naok ago yak silei tinadi agod kabuŋadi dababai a. Iŋ eŋel adi kumaen panu lo dumado dan dumisilanai o ta direr na da.
11 Ago gug eŋel Anut naon na dutur dan iŋsad dabai girek maŋau sewak tinadi an iriŋanai a, ago bo man iŋ tamol an bitinaek lo dumisilanai san ago ta didirai na da. 12 Tamol an melmel a ta duloŋ na yan niŋedi wo diŋiŋeŋ saian da. Tamolpein naok ago man nek ibol bor goun oŋ, iŋ kankan amad tia ago dutor da, dilasa san fun man talpein duburou idup dufu dumat san ago mi a. Girek maŋau sewak adi an nek ibol bor goun oŋ iŋ dam daoŋ diŋane wa.

13 Girek maŋau sewak adi a muruan aenta dipidinai an lo iŋ dam naon dile wa. Adian iŋ tinid dugo urat dupani man ago digane da, an iŋsad yousai. Iŋ baob nun anda yak igo ya. Agod iŋ tamol uyadi oŋ aŋ dida anaŋ ani da. Gug gigin na man kagin saiak saiak an lo dumado da. 14 Iŋ jeit pein adi mi dil o dumat da. Aupasek o mi nal fidian yaes isofutanai da. Iŋ pein adi a ilod gidigidad an ilod diŋanep jeit kagin san dal duri da. Iŋ mala sek lo man ibilem adi a, agod iŋ pitiŋinek a Anut ipidinai an san nanuk adi mok a. 15 Iŋ dal itaot ak dubiseig sen diau geig a, agod iŋ Beor nanun Balaam gubak mi yau ago diau da. Iŋ kagin saiak saiak iganep naon moni iŋane wo mi imat da. 16 Ak man iŋsan aupasek san kudo bek ru an iloŋ a. Man dugo, doŋki iŋiŋeŋ san tia gug tamol awan lo iŋiŋeŋ ilasag profet an san ŋiŋeo kagin an yabituani a.

17 Tamol naok an sad kagin nuŋon aman tia ya, nek ibol you igos yau ak oŋ, tia, iŋ ibol ui idu wo tim taen gigin na itumanig yen dugo tim iwi yaug ui tia yak igo ya. Anut iŋaned aben tidom tubun geig ak lo tan paen na ikubuneg yen da. 18 Iŋ awad ru tutubun mi dubol da, ago gug iŋsad ru an nuŋon aman tia ya. Iŋsad ru lo tamolpein a saen milaen tiag aupasek adi sad na dusol diau an ilod diŋane da, an lo tinid imasa dop lo jeit kagin digane da, agod tinid san kagin saiak saiak aenta dam digane da. 19 Girek maŋau sewak an mel ta isubanai san tia ago dutor san ru dubol pidinai a. Ago gug iŋsedi man kagin saian ak san bigabeg dumado da. Man dugo, mel dugon tamol yabituani dan, nek iŋ mel an san bigabeg imado da. 20 Man dugo, iŋ imug Jesus Kristus idsad Tubun en, agod idsad binawek an duloŋ a, maŋau an lo tan en san nun kagin san na dusol diau la ya. Ak man iŋ afon dumul kagin saian ak lo diladug isubanai tap, iŋsad wadan gamu en san man saian mok, agod iŋsad naon gubak mi an san iriŋani geig a. 21 Iŋ kagin itaot an san dal kitek ta duloŋ na yak man, an uyan a. Man dugo, iŋ iŋsad Tubun en awan lo kubiaeŋ gun ak ibol duloŋ dugo diŋane, ago gug an patud dupanip dal an dibisei tap, an saian geig a. 22 Ru mitilaen uraru en rumok iŋ niŋedi wo ibol da, “goun ilu gug imul yaug iŋsinanen ulu an fon yani da,” taida mi, “bor you isug la gug fon yaug gigeo lo ibubulam da.”

Copyright information for `TBC