2 Peter 3

Tubun en imul ipalu san nal

Turag muroug, en ŋaisag girek turanein ŋigireg aŋsam na ŋigane ipalu ya. Ŋai girek uraru ŋigire en lo aŋanem kankan itaot ŋufufunip ilo sou uyanan ak ipanaŋ san a. Kankan en igo ya. Ru a profet gun adi wagam mi dubol na yan, agod ru kubiaeŋ a aŋsam aposel adi awad lo aŋsam bunawek Tubun en ibol panaŋ an dam ilom isou wa.

Mel en inug aloŋ o ŋamat da. Nal wadan dilasa dan san saen lo dop tamolpein aŋsam ilo rumok en kukok an digane san dilasa wa. Iŋ Tubun en san ru niŋen o disel a, agod ilod imasap mel dugo digane wo ilod ibol an mi duri da. Iŋ igo dubol, “Iŋ imul ipalu san ibol panaŋ an san nuŋon dugon te yen di? Man dugo, gubak mi maŋsama tamama dumat dugo ipalug gamu en mel fidian ta ibileksa na ya. Tia, fun lo ipalug gamu en nek ago mi yen yau da.” Iŋ melmel a Anut wagam idirai an ilod iŋaoŋ o digane ya. Melmel an man, Anut anen ru lo keit wagam mi ilasag yen da, agod iŋsan ru lo you iŋaneg nam tan igane ilasa ya. Agod you an lo mi lom tubun ak ilasag tan fidian ituanig saen an san tamolpein fidian itarmunaig ipitiŋinai a. Ak man ru an lo mi keit iŋ tan da gamu e dien den Anut gigin na idirai a. Ago dien yaup yai lo idiraip imiriai a. Nal a mel en ilasa wan man Anut san bitinaek nal, saen an lo Anut tamolpein a iŋanen kagin ta diganuri na yan ipitiŋinai a.

Ak man ŋai teig muroug, mel kisaek en ilom ta iŋaoŋ na wa. Tubud malan lo nal kisaek man ibol anaŋar wan tausen ak igo ya, agod anaŋar wan tausen man ibol nal kisaek ak igo ya. Aenkadi Tubun en mel igane wo ibol gug saen ibidani dak abol da, gug iŋ tinin saen bidanek an tia ya. Man dugo, iŋ mos nam iliaŋ da, ta aŋ luluŋam lo ideg yau man imoi a. An niŋen o aŋ ilom abileksap iŋ o ilom rumok an niŋen o saen ipanaŋ da.

10 Ak man Tubun en san nal man nek ibol gumagam tamol igo woŋ ipalu wa. Nal an lo dop pitiŋinek san liliŋan tubun geig ak ta ilasa dop keit itout yau a. Agod yai lo mel fidian you oŋ ibilip itout yau a. Agod tan en iŋ tamolpein sad kagin naok naok an fidian da kuai te dilasa wa.

11 Aria, Anut kagin an lo mel fidian ipitiŋini tap, aŋ tamolpein naok dugo woŋ alasa wak i? Aŋ kagin gun ak mi agane wa, agod Anut san kagin ari apani dop amado wa. 12 Dal an lo Anut san nal tubun ak ipalu san niŋen o mala nouk amado wa, ago dop aŋsam kagin uyan ak lo nal an ilasa kisaek oŋ o agane da. Nal an lo Anut yai ituni dop keit inanip itout yau a, agod yai an mi tan en igane imatal pe you oŋ ibilip itout yau a. 13 Ak man id a ilod lo rumok an promis a Anut ipanad an lo keit foun ak, tan foun ak dam tile wo mala nouk tumado da. Agod tan foun an ilon lo man kagin itaot ak mi ate yen yau a.

14 Ŋai turag muroug, fun an niŋen o saen Tubun en ipalu wo mala nouk amado dan, aŋ baob amam tia, nun amam tia yak, agod nugnug lo ilo maror amado dan lo dam, iŋ ago iliaŋ san niŋen o urat wagai agane wa. 15 Agod idsad Tubun en mos kagin e ipanaŋ den niŋen o igo ilom isou, an iŋ patu pasek aŋane san saen ipanaŋ dak abol a. Idsad turad mok Pol dam iŋ Anut maŋau ipani an lo girek naok en taida igireg ipanaŋ a. 16 Iŋsan girek fidian lo ru naon nek ago mi igire idug niŋen o mi ibol na ya. Iŋsan girek an lo mel aenta id taloŋ uyan san muruan kitek yen da. A ilod tia yan, ilod gidigidad ak iŋsed dideg diau san, ru an dukubuli da, nek ibol girek gun ak aenta lo dam digane dak ago mi a. An lo sed ipitiŋinai da.

17 Turag muroug, aŋ mel en aloŋ la ya, fun an niŋen o aŋ kagin agane wa. Kabelan tamol saiadi ak sad aupasek an ilom iŋanep, aŋ atur sakar san abi dan banim ibisawaip au adu banau. 18 Gug aŋ idsad Tubun ak Jesus Kristus idsad patu pasek an san ilo panek, iŋ aloŋ uyan san aŋ da atabulsi wa. Id iŋ yaŋan tabisa dan lo gamu girager anda imado da, ago mi yen yaup kumaen pempem san nal ilasa wa. Rumok.

Copyright information for `TBC