2 Thessalonians 1

Ŋai Pol, Sailas agod Timoti, girek e migire yen aŋ Kris midaeŋ a Tesalonaika na yan aŋsam na migane ipalu da. Aŋ Anut idsad Tamad iŋ Tubun ak Jesus Kristus da, sisem amado da. Anut idsad Tamad agod Tubun ak Jesus Kristus da iŋsad ilo panek agod ilo maror da dupanaŋ a.

Jesus Kristus imul ipalu san ru

Ŋai teig taog, maŋ pempem aŋ niŋemi wo Anut ilo uyan mupani da. Ago migane dan man uyan a, man dugo, aŋsam ilo rumok Anut lo man tubun mok ilasa da. Agog nug niŋen o amat dan dam tubun geig ilasa oŋ da. An niŋen o saen maŋ Anut san Kris midaeŋ luluŋad lo mitililani an, aŋ yaŋam mabisa se ya. Ata wo? Fun aŋsam ilo rumok tubun geig, agod aŋ Tubud san dal lo atur sakar oŋ da. Aenta madai iŋ misilanek da dupanaŋ pe lo au adu o da, ak man mel an aŋ patum apani da.

Kulob a kuai tem ikibiai panad dan man, Anut san bitinaek itaot mok a. Ru e ŋabol en fun man, muruan wei mi aleg, an lo Anut malan lo iŋ awok ipanaŋ dop, aben a Anut kagin ipanad san an lo aladu wa. Aŋ aben an san a, aben an lo au ak niŋen o aŋ madai gamu akubiani da. Kagin a Anut aŋ o igane yan nek itaot a. Man dugo, iŋsan ilo sou lo tamolpein a gamu muruan dupanaŋ dan mite gup naon muruan ipidinaip, an lo madai tubun ak dile wan itaot geig a. Mel en dam iŋ malan lo itaotan a. Iŋ aŋ muruan a ale dan yaes ipanaŋ a, ago dop aŋ maŋ da sisem yaes bilabal lo tiladu wa. Saŋeptap saen an ilasa wak i? Saen Jesus iŋsen yai balen tubun ak aman da did panu ibisei dan lo, tinin walal te iganep ilasa wa, agod iŋanen eŋel adi dabdabai ak dida dumul dupalu wa. Saen an lo, iŋ iŋanen pani naon iŋsen lo inawai geig ak da imul a. Ago dop tamolpein ensauta a Anut ta duloŋ na, agod tamolpein ensauta a bilaluŋ Tubun ak Jesus niŋen o ilo rumok adi dufulaleg duloŋ gug ta duri na yan dam, naon saian geig ak ifuli ipidinai a. Muruan mitep dile wan man, daoŋ pempem yen yau san, amaiak lo dudu diau a. Naod dam ifutanip an lo Anut san madok an patun fo dilasa dop, iŋsan dabai girager anda yan ta dile na wa. 10 Nal an lo, iŋ imul ipalup iŋsan tamolpein gun ak luluŋad lo ilasa dop, yaŋak tubun a girager anda yan iŋane wa. An lo dop, tamolpein ensauta a ilod lo rumok an malad bulbal pe malad ti ibol pe dile wa. Agod aŋ dam luluŋad lo amado wa. Man dugo, saen maŋ iŋsan ru mabol ilasa se yan aŋ ilom lo rumok a.

11 Maŋ mel an niŋen o pempem aŋ niŋemi wo maŋsama gudanek igo migane da. Anut iŋsen, aŋ iŋanen wagiŋ aŋane wo idaisuda an niŋen o idiraŋ alasa wa. Ago dop iŋsan dabai lo, ilo isou dugo yak agane dan, agod urat a ilo rumok lo ilasa dan dam, an fidian aganep itout a. 12 Maŋ ago mugudani dan lo tamolpein aenta aŋ niŋemi wo idsad Tubun ak Jesus yaŋan diabisa wa, agod iŋ lo yak niŋen aŋ dam yaŋam diabisa wa. An lo ilasa san dal an man ilo panek a idsad Anut agod Tubun ak Jesus Kristus da dupanaŋ dan, nek an mi a.

Copyright information for `TBC