2 Timothy 1

Ŋai Pol, Anut san ilobol lo Jesus Kristus san aposel ŋilasa ya. Anut iŋ ru dabai anda ibol panad an man, kumaen a Jesus Kristus banin lo yen dan ipanad a. Agod kumaen an san ru iŋanen bilaluŋ tamol igo ipilianag a. Girek en oŋ Timoti, ŋaineg nanug niŋe wo ŋamat geig dan, oŋsa na ŋigane ipalu da. Ilo panek, ilo muŋanek, agod ilo maror a Anut idsad Tamad, agod idsad Tubun ak Jesus Kristus da sad na ipalu yan oŋ lo yen a.

Timoti itur sakar san tan suek ru

Ŋaineg ilo sou muruan aman tia yan lo Anut ubou aman ŋile da, agod dal kisaek ago mi ŋai tubug muroug dam digane na ya. Ago dugo ŋai Anut ilo uyan ŋupani da, tidom ad pempem oŋ o ilog isou dop Anut san na ŋugudani da. Saen oŋsa mala turon idu yan o afon ilog isou dop ŋilio wo ŋamat da, an lo ŋai tubun mi youg isa wa. Oŋane ilo rumok man rumok geig a, an niŋen o fon ilog isou da. Ilo rumok an imug oŋane tubu pein Lois iŋ lo yen a, agod tina Yunis da mi, agod ŋai ilog lo rumok ak, ago mi oŋ lo dam gamu yen da. Fun an niŋen o, ŋai ilo ŋisafulale da. Nek ibol talpein yai iwip balen tubun mi ilasa dak igo woŋ, lou panek a ŋai banig kabuŋa fo ŋidiri an lo Anut ipano yan mi dabai pani wa. Man dugo, Anut id tarer kisaek oŋ san ur ta ipanad na ya. Tia, dabai, ilo panek, agod sed ulum ad tabi uyanan san ur ipanad a.

Amaiak niŋen o, idsad Tubun ak san ru ubol ilasa wo miai ta ifuno na wa. Ŋai niŋeg o dam miai ta ifuno na wa, man dugo, ŋai subanek ab lo iŋsan subanek tamol oŋ ŋumado da. Gug oŋ luag usap bilaluŋ ru san madai an tisini wa, an Anut san dabai lo ago tigane wa. Iŋsen patud ipasig madok gun ak lo tumado wo igiad a. An man id kagin uyanan tigane yan niŋen o mi ta igiad na ya, tia, iŋanen ilo sou agod iŋanen ilo panek mi irig ate igane ya. Ilo panek an id Jesus Kristus da tumado dan tiŋane san o wagam geig kob an ipanad a, saen nal malan malan gamugo ilasa yan lo iŋ ago igane ya. 10 Ak gug gamu idsad patu pasek Jesus Kristus iŋ kuai isi an lo ilo panek an ikubiai panad a. Iŋsen amaiak mateŋ ipitiŋinig igane itout a. An lo bilaluŋ ru lo kumaen a yen oŋ dugo ta imat na dan walal te igane ilasa dugo tile ya. 11 Agod bilaluŋ ru ŋabol ilasa san bilaluŋ tamol, aposel, agod girek maŋau ago ipilianag a. 12 Fun amaiak niŋen o ŋai gamu muruan igo ŋisini dak gug an o miai ta ifunag na da. Man dugo, Talpein a niŋen o ŋai ilog rumok dan ŋaloŋ a. Agod ŋai dam ŋaloŋ uyan en man, mel e ŋai iŋ banin lo ŋigane yen, iŋ ititiani uyanan san idaisuda ya. An lo ŋai ilog itarpasi siŋaokan a, an ta ideg yau na wa. Tia, an ago iŋ lo yen dop imul san saen ilasa wa.

13 Mel a ŋai awag lo uloŋ na yan, an piteŋanek uyanan ak san mitilaen igo woŋ kagin pani dop lo piteŋanai a. Ilo rumok agod ilo panek a Kristus lo yen dan lo ago gane wa. 14 Awan Urgun id ilod lo imado dan san dabai lo, mel a oŋ ilo lo igane yan kagin pani uyanan a.

15 Oŋ uloŋ ak, talpein provins Esia lo yan patud dupanag go diau pasik a, Figelus iŋ Hermogenes da dam luluŋad lo ŋai dubusawag a.

16 Ŋai Onesiforus iŋanen samun dida Anut ilon imuŋanai o ilog yen da. Man dugo, saen wei mi lo iŋ ŋai bubeg pasai ibol san ipanag da, iŋ ŋai sein nam dusubanag an ile gug, an niŋen o miai ta ifuni na ya. 17 Tia, iŋ Rom na imado se yan, ŋai iliag o urat dabai geig igane ya. Ago iganeg yaug ŋai iliag a. 18 Amaiak niŋen o, Tubun en imul ipalu san nal lo dop ilo muŋanek ipani wo ŋai ilog ibol da. Oŋ uloŋ siŋaokan ak saen ŋai Efesus na ŋumado se yan, dal wei geig lo ŋai ibinawag na ya.

Copyright information for `TBC