2 Timothy 4

O Timoti, Anut iŋ Jesus Kristus da naod na, ŋai gamu ru dabai ak ŋupano da. Jesus Kristus man, iŋ tamolpein kumaen dumado dak, agod dumat la yan da kubianek lo idirai a, agod tan en lo idsad Kiŋ igo woŋ imul ipalu wa. An niŋen o ŋai itaot ŋurupaio da, Anut san ru fulale wa, gidad saen saian ak lo, saen uyan ak lo dam, kagin an lo maeg ganep utur sakar a. Saen oŋ tamolpein Anut san ru piteŋanai dan lo, iŋsad kankan kubune dop, ru kagin pidinai dop, tan suek ru dam pidinai a. Gidad aenta muruan dupano bo man, oŋ piteŋanai san niŋen o kabel ta ifuno na wa. Man dugo, saen iparsikawad dan lo, tamolpein piteŋanek itaot an duloŋ man dumoi a. Gug iŋaned tinid san kagin an duri dupani dop lo, girek maŋau dutumanaip ŋiŋeŋ e duloŋ o kududod bulbal den durupidai a. Iŋ ru rumok niŋen o kududod dufutani da. An lo dal dufurfip, dideg diau san am sewak mi duri wo kududod dugure da. Gug oŋ, mel dugo ilasa bo man ule dop tamol mok igo woŋ utur sakar dop ta usuk umul na wa. Tutol urat gane dop, Anut urat a ipano yan fidian gane itout a.

Man dugo, ŋai man wain igo woŋ, alta fo Anut ilo uyan dupani wo dukulmaek o digane dak igo, tan en ŋubusei san saen sumeik ipanag la ya. Id Kris sad tureŋ man wagai uyanan ak igo woŋ, an lo ŋai ŋaloŋ ak wagai an ŋigane uyanan a. Ŋai ŋumaspalu uyanan go an ŋigane itout a. Ŋai idsad ilo rumok ŋabituani uyanan a. Amaiak niŋen o, kagin itaot an san naon Anut ikubuneg yen da, agod bitinaek san nal lo Tubun a bitinaek tamol itaot an naon ipanag a. Ŋai niŋeg o mi ago ta igane na da. Tia, tamolpein fidian Kristus kuai isi wo dumat dan anek anek atem naon kisaek ago mi ipidinai a.

Pol aenta niŋedi wo ibol a

O Timoti, ŋaisag na palu kisaek oŋ o maeg gane wa. 10 Man dugo, Dimas iŋ tan en san mala bulbal buben ipanig lo ŋai ibisawag go Tesalonaika na yau a. Go Kresens Tubun ak san urat igane wo Galesia distrik lo yau, ago dugo Taitus dam iŋ Dalmatia distrik na yau a. 11 Luk sen mi ŋai da mumado da. Saen oŋ ŋaisag na palu wo dop, Mak ŋanep da apalu wa. Man dugo, iŋ Tubun en san urat lo ŋai ibinawag uyanan da. 12 Ŋai Tikikus ŋidinig Efesus na yau a. 13 Saen oŋ palu wo dop, tini wananan san kulos taun Troas na Karpus san na yan ŋanep sini palu wa. Ago mi buk dam sini wa, bilelek suŋulon fo ru girek ŋigire yan sinip palu wa, an mel malan te yak niŋen o ilo ta iŋaoŋ na wa.

14 Aleksanda, bras nam melmel igane san tamol, muruan wei mi ipanag a. Muruan naok ŋai ipanag an niŋen o, Tubun en naon itaot ipani wa. 15 Iŋ niŋen o oŋ se itirno uyan a, man dugo, iŋ ru girek e mabol ilasa den san ager dababai ak imado da.

16 Saen ŋai inug Rom san gurman adi naod na bitinaek lo ŋatur man, talpein ta ŋai patug fo itur pe ru lo ibinawag man tia ya. Tia, iŋ fidian ŋai dubusawag go dusol diau a. An niŋen o ŋai Anut ŋusumiani dop, kulob an niŋen o ipidaip, diau dudu wo ago ta igane na wa. 17 Gug, Tubun en iŋsen ŋai patug fo itur dugo dabai ipanag a. An lo ŋai awag lo iŋsan ru kuai te ŋabol ilasa pasik a, an lo gob adi fidian iŋanen ru ka duloŋ a. Agod iŋ ŋai patug ipasig mateŋ ta ŋile na ya. 18 Rumok, Tubun en ago mi muruan fidian lo ŋai patug ipasi wa, agod patug ipasip iŋanen kagin panek san aben a lak na yen dan lo ŋau a. Id iŋ yaŋan pempem tabisa wa. Rumok.

Ru wadan

19 Ilo uyan ru rupidai, Prisila iŋ Akwila da, agod Onesiforus iŋanen muroun adi dam mi wa. 20 Erastus ŋai da ente tia ya, iŋ ŋubiseig Korint na imado da. Trofimus subam anda ya, an lo ŋai iŋ ŋubuseig Miletus na imado da. 21 Oŋ madid san saen gamugo dop, etna palu wo dabai gane wa. Eubulus iŋ Pudens da agod Linus, Klaudia, Kris aenta etna dumado dan dam oŋ ilo uyan ru durupaio da.

22 Tubun en oŋane ŋutu da amado. Iŋanen ilo panek, aŋ fidian da amado.

Copyright information for `TBC