3 John 1

Ŋai matu gurman, girek en ŋigireg ŋaineg turag mok Gaias, oŋsa na ŋigane ipalu ya. Idaned ilo rumok kisaek an lo mi ŋurupaio da, ŋai oŋ niŋe wo ŋamat da.

Copyright information for `TBC