Acts 10

Konilias Pita iwagi a

Sisaria na tamol ta yaŋan Konilias, iŋ Rom sad yu gurman tubun a.
Iŋ keptan, 600 yu tamol ititianai a
Iŋsan doup ititianai dan yaŋad “Italian Sawar”.
Iŋ, iŋanen samun fidian dida Anut yaŋan lo ubou dile da. Juda tamolpein filiad tia yan ibunawai siŋaokan dop, pempem Anut igudani se ya. Nal ta 3 klok guraian gudanek san saen lo malan ŋutun ta ile ya. Malan ŋutun an lo Anut san eŋel ta ipalug irupei, “Konilias!”

Konilias irer an lo malan ti ibol go eŋel an leil ipani dugo isumiani, “Tubun en. En dugo ya?”

Agog eŋel awan yabig ibol, “Anut oŋane gudanek iloŋ a. Agod oŋane binawek urat gane dan ileg, oŋ o ilon isou da.
Ago yak niŋen o tamol ta dinaip Jopa na diaup, tamol ta yaŋan Saimon Pita diŋanep dida dupalu wa. Iŋ tamol ta yaŋan Saimon ida loŋ aen te dumado da. Tamol an melmel funfun suŋulod ikubune dop igane igos da.”

Eŋel Konilias ibisei yau dugo, Konilias yu tamol kisaek, agod iŋsan ab san urat pinein uraru dida igiaig dupalu ya. Yu tamol an dam Anut yaŋan isini san tamol, agod iŋ Konilias san biabi ŋilaŋal. Agog melmel ilasa yan naod na ibol idug, idinaig Jopa na diau a.

Salsog dal na diau dugo, ad titiŋaem itur an Pita igudani wo ab san fuŋ ilabakan an fo isida ya.
Iŋsad ab fidian sad fuŋ man ilabakan. Iŋ pempem ate disida da.
10 Imatigen saian go anaŋ yani wo ilon tinin fidian ibol. Anaŋ dineid dumado dugo Pita malan ŋutun ta ile ya. 11 Malan isidag keit awan ipasig mel ta yamel oŋ ak gigin iwoiwo atem diabi dugo duyuweg tan na idu dugo ile ya. 12 Yamel an fo bor, anakanak, mot, mudan naon funfun yil a. 13 Agog awan ta iwagiŋ go ibol, “Pita, masap mel an ufu idup wani.”

14 Ak man Pita ibol, “Tubun en, tia geig. Juda kagin lo mel ta nun dubol dan ŋai gubak mi ŋani man tia geig a.”

15 Ago tag awan an fon ibol, “Mel dugon Anut ikokan ibol ak, oŋ waliŋ ganep, nun ta ubol na wa.”

16 Mel naon kisaek an mi ilasa utol gug, fon melmel an yamel anda imul keit lo yau a.

17 Pita malan ŋutun ile amaiak san fun kankan an igane dugo, Konilias tamol idinaig diau an Pita ab lo imado dan duloŋ tag dupalug ab awan te dutur a. 18 Ab muroun duwagiŋ go dubol, “Tamol ta etna yaŋan Saimon Pita imado di?”

19 Pita malan ŋutun amaiak kankan an iganed imado dugo Urgun irupei, “Uloŋ, tamol utol oŋ abaŋa diabi da. 20 An lo udup, dida au. Ilo weiwei umoi. Man dugo, ŋaiseg ŋidinaig, oŋsa na dupalu ya.”

21 Ago tag Pita idug irupidai, “Tamol abaŋale dan ŋai nek en. Aŋ ata wo apalu yak i?”

22 Ago tag ru naon durupei, “Yu gurman tubun ak Konilias idinamag mupalu ya. Iŋ tamol itaot mok, Anut yaŋan lo ubou ile da. Juda tamolpein dam tamol an yaŋan disini da. Anut san eŋel gun ak ta ipalug oŋ igiop iŋsan ab lo waup ŋiŋe dop iloŋ o ago eŋel an irupei a.” 23 Ago tag Pita tamol utol an igiaig diladug atna dida dien a.

Anut ilo rumok san dalawan Juda tia yak ate diladu wo ipasi a

Tidom lom mi, Jopa na ilo rumok adi aenta Pita luan disag, tamol utol an dida diau a.
24 Tidom kisaek dal na dien gug Sisaria na dilasa ya. Konilias iŋanen samun, turan muroun dam igiaig dupalu yan fidian Pita malan diganed dumado se ya. 25 Pita ab lo iladu wo dugo Konilias yaug Pita naon na tubud igo woŋ turun isaluwi pani a. 26 Gug Pita banin idug yabisag irupei, “Masa, ŋai man tamol nek oŋ igo ya.”

27 Pita Konilias ru irupei dugo ida ab lo diladug, tamolpein wei mi dumado dugo yil a. 28 Agog Pita irupidai, “Aŋ aloŋ ak. Juda sad kubiaeŋ ibol ak, Juda tamolpein diaup tamolpein Juda tia yan dida ta mok dutumani na wa. Ak man Anut igo ikubiai panag, ŋai tamol ta nun ak ta ŋabol na wa. Ikok tia yak dam ta ŋabol na wa. 29 Ago yak niŋen o saen ŋai niŋeg o ru gane man ta ŋamoi na ya. Ata wo mok ŋai niŋeg o ru gane yak i?”

30 Ago dugo Konilias ibol, “Nal utol yau la ya. Gamu saen nek igo 3 klok guraian ŋaisiganeg ab lo ŋugudani dugo, gamu nam tamol kulos malan milkouk geig ak idirig naog na itur a. 31 Agog irupaiag, ‘Konilias, Anut oŋane gudanek iloŋ a. Agod binawek urat gane dan ile dugo oŋ ilon isou da. 32 Talpein ta dinaip Jopa na diaup, tamol ta yaŋan Saimon Pita niŋen o dusumiai. Iŋ Saimon sen ak san ab lo imado da. Saimon an melmel suŋulod ikubunep igane igos da. Iŋ loŋ aen te imado da.’ 33 Ago yak niŋen o gamu nam oŋ palu wo ru ŋigane ya. Agog oŋ gane fufeig palu ya. Gamu maŋ fidian Anut malan lo mumado da. Ak niŋen o Tubun en ru dugon rupaiama maloŋ o ibol man, ubol dop maloŋ o tinima migane da.”

Pita Konilias san ab samun ru irupidai a

34 Agog Pita iŋsan ŋiŋeŋ fun iganeg ibol, “Gamu gug ŋaloŋ la ya. Rumok, Anut san kagin panek tamol fidian lo man naon kisaek mi a. 35 Enti a Anut niŋen o imat dugo, iŋsan ilobol fom imado itor dak, gidad naon tinin sen ak an fidian iŋal a. 36 Bilaluŋ uyan ak Anut maŋ Isrel tamolpein ipanama yan aloŋ la ya. Bilaluŋ an man iŋ Jesus Kristus ipilianig, tinin log id Anut da maror tumado da. Ago dugo Jesus iŋ tamolpein fidian sad Tubun a. 37 Aŋ kulob Isrel tan lo ilasa yan aloŋ a. Jon suguek iganeg itout go, Galili na mel an fun ilasa ya. 38 Jesus Nasaret tamol Anut ipilianig, iŋ fo Urgun dabai da iganeg idu yan aŋ aloŋ a. Iŋ panu panu itor dugo binawek igane dugo, talpein enti ta ur saian sad gurman paen na dumado dan ikubuniai se ya. Man dugo, Anut iŋ da dumado na ya.

39 “Iŋ binawek urat Juda sad tan lo, agod Jerusalem na dam igane se yan maŋ malama lo mile ya. Agog aigim fo dibalig dufuni imat a. 40 Gug nal utol itout an, Anut mateŋ lo ifufunig kumaen imasag, maŋ malama lo ilasag mile ya. 41 Tamolpein fidian ta dile na ya. Anut maŋ mitep fun mufulale san ipilianama yan mi mile ya. Maŋ nek kumaen imasa yan iŋ da mani maluk na ya. 42 Agog Jesus sen ru dabai nam irupaiamag iŋsan ru tamolpein naod na mufulale wa, ago gug idinamag mau a. Maŋ tamolpein murupidaip, iŋsen man tamol a tamolpein dumat la yan, agod a dumado dan dam, iŋsad bitinaek tamol imado dak ago murupidaip duloŋ an ru kagin irupaiama ya. 43 Profet fidian iŋ niŋen o igo dubol ilasa, ‘Tamolpein a fidian iŋ o ilod rumok dan, iŋanen yaŋan lo Anut iŋsad aupasek ipare idu pidinai a.’”

Tamolpein Juda tia yan Urgun diŋane ya

44 Saen Pita iŋiŋeŋ dugo, awan fom tamolpein a ru duloŋ dan Anut iŋanen Urgun iwali idug fidian diŋane ya. 45 Ilo rumok adi a tini suŋulon tutek san muluŋ lo dudu yan Jopa na Pita luan disag dupalu yan, durut saian geig a. Man dugo, ilo panek kawan ak oŋ Anut iŋanen Awan Urgun tamolpein Juda tia yan dam ipidinai a. 46 Ata wo? Muroun ru funfun lo Anut yaŋan diabisa dugo duloŋ se ya. Ago dugug Pita imasag ibol, 47 “Tamolpein en id Urgun tiŋane ago mi iŋ dam diŋane ya. An niŋen o, dugo, suguek diŋane an niŋen o talpein ta yabituanai san niŋen ka ru ibol ak i?” 48 Agog Pita tamolpein an Jesus Kristus yaŋan lo suguek diŋane wo ru dabai nam irupidai a. Agog nal aenta iŋ dida dumado wo dusumiani tag atna dida dumado ya.

Copyright information for `TBC