Acts 11

Pita melmel fidian ilasa yak san ru, a tini suŋulon tutek diŋane yan irupidai duloŋ a

Tamolpein Juda tia yan Anut san ru diŋane yan san ru, aposel adi iŋ ilo rumok adi Judea na dumado yan dam irupidai duloŋ a. Ago yak niŋen o saen Pita Jerusalem na ipalu man, Juda ilo rumok adi tinid suŋulon dutute an Pita ai dupanig dupei, “Oŋ tamolpein tinid suŋulon ta dutute na yan dida atumanig, anaŋ dam ani a.”

Ago tag Pita malan ŋutun ile yak san ru ibol idu, “Nal ta Jopa na ŋugudani dugo, malag ŋutun en ŋile ya. Keit lo mel ta yamel oŋ gigin iwoiwo ate mi diabi dugug, duyuweg, naog na mok idu ya. Yamel an fo man mudan naon funfun. Bor, mot, agod anakanak naon funfun dien a. Agog awan ta irupaiag go ibol, ‘Pita, masap, melmel an ufu idup wani.’”

“Ago tag ŋai ŋabol, ‘Tubun en, tia geig. Mel dugon Juda sad kagin lo nun man ŋai gubak mi ta mok ŋani na ya.’”

“Ago dugo awan keit lo yan fon ibol, ‘Mel dugon Anut ikok ibol dak, oŋ waliŋ ganep, nun ta ubol na wa.’ 10 Mel naon kisaek an mi ilasa utol gug, fidian mi imul keit lo isida yau a.”

11 “Ago ibol gug tamol utol Sisaria nag Konilias ŋaisag na idinaig dupalu yan ab ŋai lo ŋumado yan san awan te dutur a. 12 Urgun ŋai ilog weiwei ŋamoip, ririan iŋ dida mau wo ibol a. Ago tag Jopa na ilo rumok tamol 6 luag disag dida Sisaria na mau a. Agog fidian Konilias san ab lo miladu ya. 13 Agog Konilias irupaiamag Anut san eŋel iŋsiganen ab lo ilasag iŋ da durupei an san ru ibol dugo maloŋ a. Eŋel an irupeig igo ibol, ‘Talpein ta dinaip Jopa na diaup, tamol yaŋan Saimon Pita niŋen o dusumiai. 14 Tamol a bilaluŋ irupaio wan lo oŋ agod oŋane samun fidian dam patu pasek diŋane wa.’

15 “Ŋai fun ŋiganeg ru ŋurupidai man, nek ibol fun mok lo Awan Urgun id tinid fo idug tiŋane yak igo woŋ, ago mi iŋ tinid fo dam idug diŋane ya. 16 Ago dugug Tubun en ru ibol ak ilog isou, ‘Jon you nam suguek ipanaŋ a, gug aŋ Urgun nam suguek aŋane wa.’ 17 Agod an kuai tem taloŋ, Anut id Jesus Kristus ilod lo rumok go Urgun ipanad, ago mi tamolpein Juda tia yan ipidinai a. Ŋai tamol naok dugo yak pe, Anut ata ilon ibol an ŋutute wak i?”

18 Saen ru an duloŋ man, iŋ ru taidam ad tia ya, tia, Anut yaŋan diabisa dugo dubol, “An rumok tap, Anut ilon yen man tamolpein Juda tia yan ilod ibileksap, kumaen pempem yen san diŋane wan san dal iŋ o dam ikasap yen da.”

Antiok na midaeŋ foun ak ilasa ya

19 Saen Stiven imat an mala suek tubun kasik ilasag, ilo rumok adi dufufurak go aenkadi Saipras na, aenkadi Fonisia na, aenkadi Antiok na, diau dugo iŋ Juda tamolpein mi Jesus san ru durupidai se ya. 20 Ak man Saipras iŋ Sairini da sad ilo rumok tamol aenkadi diaug, Antiok na tamolpein Juda tia yan Jesus Tubun en san ru dufulale dugo duloŋ se ya. 21 Tubun en san dabai iŋ lo yen ak niŋen o tamolpein wei kasik ilod dibilisag, Tubun en ilod lo rumok a.

22 Ru an yaug Jerusalem na midaeŋ duloŋ tag Barnabas didinig, Antiok na yau a. 23 Saen Antiok na ilasag Anut san ilo panek kulob funfun midaeŋ an lo igane dan ileg, ilon tubun mi uyanan a. Ago tag tan suek ru irupidai, “Pempem Tubun en awan kagin apani dop, ta mok abisei na wa. Gidad, muruan saian ak gup ilom tinim fidian iŋ apani wa.” 24 Barnabas iŋ tamol uyanan mok. Iŋ ilon Urgun agod ilo rumok iŋanefuteg an lo iŋsan urat lo tamolpein wei mi ilod ibileksag Tubun en san na diaug iŋanen tamolpein dilasa ya.

25 Agog Barnabas Tarsus na Sol abaŋan yabi wo yau a. 26 Saen iŋ Sol ile man, iŋaneg ida Antiok na dumul a. Anaŋar kisaek midaeŋ an lo tamolpein doup tubun dida dutumani dugo maŋau dipiteŋanai se ya. Antiok na ilo rumok adi yaŋak Kris an malmalan mok diŋane ya.

27 Saen an lo Tubun en san profet aenkadi Jerusalem dibiseig Antiok na diau a. 28 Profet ta yaŋan Agabas luluŋad lo imasag, mitep tan fidian lo kadag tubun idu wak niŋen Urgun ikubiai pani dugo ibol a. (Murnag Klodias Rom sad Kaisa imado dugo Agabas awan aban an nuŋon ilasa ya.) 29 An lo man ilo rumok adi iŋaned turad Judea na yan dubunawai o dubol a. 30 Agog iŋaned filiad iri panim moni diganeg Barnabas Sol da moni dupidinaig disini diaug Jerusalem na ubou san gurman banid lo digane ya.

Copyright information for `TBC