Acts 13

Urgun Barnabas iŋ Sol da ipilianaig idinaig diau a

Antiok na midaeŋ ilon lo profet adi, agod girek maŋau adi dumado dan yaŋadi igo ya: Barnabas, Simion a yaŋan neinta Niger
Niger san fun man bilkas.
dubol da. Lusias iŋ Sairini tamol. Manain man iŋ Herod da dilasag ditalbusi kisaek. Agod Sol sen dam mi a.
Saen Tubun en yaŋan lo anaŋ geg diganeg dugudani dugo Urgun irupidai, “Ŋai urat ta amag da yak niŋen Sol Barnabas da apilianai apanag.” Anaŋ geg diganeg dugudani na yan itout gug Barnabas iŋ Sol da gurmad fo banid diganeg bilaluŋ urat banid lo digane gug didinaig diau a.

Barnabas Sol da Saipras na diau a

Barnabas iŋ Sol da Urgun idinaig Selusia na diaug wog diŋaneg Saipras nui lo diau a. Atna taun ta yaŋan Salamis dubol dak lo Juda sad ubou ab fidian lo Anut san ru dufulale se ya. Jon yaŋan neinta Mak, iŋsad urat an lo ibinawai se ya.

Nui an lo panu panu atem ru dufulale dugo diau nag taun Pefos na dilasa ya. Atna Juda tamol ta yaŋan Bar-Jisas, iŋ yaŋan neinta Grik lo Elimas dubol dan, imado se ya. Iŋ kiai tamol, agod profet sewak dam mi a. Tamol an iŋ nui an san kiap da nug turan. Kiap an yaŋan Segius Polas, iŋ tamol kankan anda ya. Tamol gurman an Barnabas iŋ Sol da Anut san ru dufulale pani dop iloŋ o imat tag igiaig iŋsan na diau a. Ak man kiai tamol Elimas iŋ an imoi. (Iŋ yaŋan fun man: kiai tamol.) Iŋ tamol gurman Barnabas iŋ Sol da sad ru iloŋ san imoi o igane dugo, Jesus o ilon ta rumok na yan ilon iŋane wo maeg igane ya. Agog Sol yaŋan neinta Pol, Urgun buben iŋanefuteg malan ti ibol go Elimas ileg, irupei, 10 “Oŋ Satan san nanun, agod melmel dugon uyanan ak sad ager! Oŋ tini man ru sewak agod sewak kagin naon fidian iŋanefute ya. Oŋ pempem Tubun en san ru rumok an bilisap sewak oŋ gane da. 11 Gamu Tubun en san tuon oŋ tini fo iganep ule wa. Oŋ mala itaup ad san lilaman ta ule na wa. Agop oŋ ago mado dop saen ipano yak fo gup abaŋ fon ule wa.”

Gamu na mi Elimas kakao malan yafutanig, malan tidom tubun go tamol ta ile nag banin te yabi wo idab idab itor se ya.
12 Tamol gurman mel ilasa yan ileg, Tubun en ilon lo rumok. Man dugo, Tubun en san ru iloŋ go buben imasag irut saian a.

Pisidia provins san taun tubun Antiok ante diau a

13 Pol turan dida Pafos nag diyawaig, Pamfilia distrik na taun ta yaŋan Pega ante dilasa ya. Nek ate gug Jon Mak ibisawaig imul Jerusalem na yau a. 14 Pega dubuseig Pisidia na taun ta yaŋan Antiok na diau a. Agog saen Sabat nal idug Juda sad ubou ab ta lo diladu ya. 15 Ante talpein ta malmalan ru kitek Moses san kubiaeŋ isutig tinin te profet adi sad girek ta dusuti a. An itout gug ubou gurman adi Pol iŋ Barnabas da sad na ru digane yaug dubol, “Aŋ teik adi, aŋ ru amam da dop man, tamolpein tan suek ru kitek arupidai o iloma ibol da.”

16 Ago tag Pol imasag, tamolpein malad lo banin yabisag, ru fun iganeg irupidai, “Isrel tamolpein, agod aŋ aenkadi da Anut yaŋan abisa dan, kududom apanag! 17 Isrel tamolpein sad Anut, id tubud baged ipilianai go, saen Igipta na subanek lo dumado dugo, iganeg malad kubulad wei mok igileg dilasa ya, ago dugo filiad tubun mi diŋane ya. Anut iŋsiganen dabai tutubun ak lo iŋal go Igipta dibiseig dilasag diau a. 18 Agog anaŋar 40 tan kawan ak lo diau dugo, iŋsad kagin sisaiak ile yak bo man sen yabituani dugo bu ta ipidinai na ya. 19 Kenan tan lo tamolpein malan 7 dumado yan iratitalaig tan an iŋaneg iŋanen tamolpein ipidinaig an taman dumado ya.

20 “Agog anaŋar 450 itout dugo tamol tulek gurman ipidinai a. Tulek tamol adi an paed na mi dumado dugo, yaug, profet Samuel san saen lo ilasa ya. 21 Agog Samuel iŋ kiŋ ta ipilianip ipidinai o dusumiani a. Ago tag Anut Samuel lo tamol ta Benjamin san gugoi lo Kis nanun yaŋan Sol dubol dan, ipidinai a. Agog anaŋar 40 iŋaned kiŋ imado ya. 22 Agog Anut Sol ipasi yau dugo iŋanen aben lo Dawid kiŋ igane ya. Anut Dawid niŋen o igo ibol, ‘Ŋai Dawid, Jesi nanun iŋanen nao lalek ŋukubiani uyanan a, iŋanen buben nek ibol ŋaisag oŋ, an lo ŋai ilog ibol dak ago mi igane wa.’

23 “Wagam mi mok Anut idsad tubud baged promis ipidinai ak iŋaned malad kubuladi lo patu pasek tamol ta ilasa wa. An lo gamu iŋanen promis ru an nuŋon ilasa ya, Anut Jesus idinig Isrel sad patu pasek tamol ilasa wo ipalu ya. 24 Jesus urat gamugo fun igane dugo, Jon Isrel tamolpein naod na ru igo irupidaig ibol, ‘Aŋanem aupasek patum apanip, ilom abileksap, apalup suguek aŋane.’ 25 Saen Jon iŋanen urat wadan ifutani wo sumeik dugo isumianai, ‘Aŋ ŋai enti abol dak i? Ŋai man tamol a malan agane dan tia ya. Tia, tamol an ŋai ŋieg aban fo ipalu da. Ŋai iŋsan sendal san kam ŋupasi san ta idaisuda na ya.’

26 “O teig muroug, Abraham malan kubulan, agod aŋ tamolpein aenta Anut yaŋan abisa dan kudom agure. Patu pasek san ru man Anut idsad na iganeg ipalu ya. 27 Tamolpein Jerusalem na dumado dan, iŋaned gurman dida Jesus iŋ patu pasek tamol an ta dile duloŋ na ya. An bo saen Jesus daoŋ dupani wo dubol man, iŋ profet sad awad aban Sabat nal fidian lo dusuti dan nuŋon diganeg ilasa ya. 28 Iŋ bo san muruan ta dile nag lo dufuni imat san tia yak gug, Pailat Jesus ifuni imat o dusumiani a. 29 Agog saen ru Anut san buk lo melmel a iŋ niŋen o ibol an fidian digane itout man, aigim fo yak dupasig gib lo digane ya. 30 Ak gug Anut Jesus mateŋ lo ifufunig afon kumaen imasa da ya. 31 Agog nal wei kasik Jesus tamolpein Galili nag ŋien fo Jerusalem na dupalu yan naod na ilasa dugo dile ya. Tamolpein an gamu Isrel tamolpein naod na Jesus rumok dile yan niŋen dubol ilasa dugo iŋsan ru durupidai duloŋ da.

32 “Promis a Anut idsad tubud baged ipidinai an nuŋon ilasa ya, an niŋen o maŋ gamu bilaluŋ an misini mupalug murupaiaŋ dugo aloŋ da. 33 Promis an san nuŋon ta dile na ya, tia, Anut iganeg Jesus mateŋ lo imasag kumaen imado dan lo mi, id iŋaned malad kubuladi an niŋed o mi promis ru an nuŋon ilasa dugo tile ya. Ru ta Isrel sad bar yabek namba uraru lo yan igo ibol,

‘Oŋ ŋaineg Nanug mok;
Gamu saen en ŋai oŋ Tama ŋumado wa.’
34 Agog Anut mateŋ lo ifufunip, fon kumaen imasap, fon imat pe igan san tia yak niŋen ru en ibol,

‘Ŋai aŋ bar gun ak ŋupanaŋ a. Nek imug ŋai Dawid promis ru ŋupani ak ago mi ŋupano mok a.’
35 Ago man bar yabek sen ak san boi ta lo dam igo ibol,

‘Oŋ oŋane Tamol Gun ak ulefuni dop gib lo igan san tia ya.’
36 “Dawid iŋsan saen san tamolpein luluŋad lo Anut ilon yen ak fom urat igane se ya, agog saen iŋsan urat igane itout man, imat a. Agog iŋanen bagen muroun siŋired na disareg, iŋsan sisanun igan a. 37 Ak gug tamol a Anut mateŋ lo ifufunig kumaen imasa yan, tan ilon lo igan man tia ya.

38 “Teig taog, ŋai ilog ibol dak aŋ fidian mel en aloŋ uyanan a. Jesus nek emaiak lo Anut ka aŋanem aupasek fidian ipare idu wa, ru amaiak gamu murupaiaŋ dugo aloŋ da. 39 Aŋ Moses san kubiaeŋ lo itaot alasa san tia ya. Gug Jesus lo man, talpein iŋ o ilon lo rumok dan Anut malan lo itaot ilasa wa. Melmel a kubiaeŋ mi igane san ta idaisuda na yan, an fidian Jesus mi ka igane wa. 40 Ago yak niŋen o kagin agane. Profet adi ru dubol an aŋ lo ilasa banau. Iŋ igo dubol,

41 ‘Aŋ ru kukok agane dan, ale.
Ilom weiwei dop arut pe adeg au.
Ata wo? Ŋai kulob ta aŋsam saen lo ŋigane wan niŋen,
gidad enti ta mel an niŋen durupaiaŋ an bo man,
aŋ pempem ilom lo ta rumok na wa.’”
42 Saen Pol Barnabas da Juda sad ubou ab an dubusei dugo, tamolpein Sabat nal naod na yan lop fon dupalup ru naon ago mi ak dubol dop duloŋ o dusumianai a. 43 Agog gurman adi tamolpein tumanek dibiseip diau o dubol dugo, Juda tamolpein, iŋ a ta Juda na yak gug Juda sad ubou lo diau dan dam, Pol iŋ Barnabas da ŋied fo diau a. Ago dugo uraru an tamolpein tan suek ru durupidaig dubol, “Aŋ Anut san ilo muŋanek ipanaŋ dan lo atutou yau oŋ a.”

44 Ubou kisaek yaug Sabat nal idu yan lo tamolpein kitek wei mi geig taun an lo dumado dan, Tubun en san ru duloŋ o dususag dutumani an malan tubun geig a. 45 Agog saen Juda adi abaŋ ago dile man, turak tubun mi dususag ru saian geig ak nam ru dugon Pol ibol ilasa dan lo dipirgini se ya.

46 Ago man Pol iŋ Barnabas da ta dusuksuk nag ru naon igo durupidai, “Anut iŋsan ru malmalan aŋ murupaiaŋ aloŋ o ru kagin irupaiama ya, gug aŋsam leil lo man aŋ ibol tamolpein kumaen pempem yen dan diŋane san ta idaisuda na yak igo woŋ a. Aŋ Anut san ru amoi an niŋen o, maŋ gamu miriŋanaŋ pe Juda tia yak sad na mau a. 47 Man dugo, Tubun en sen ru kagin irupaiamag ru en ipanama,

‘Ŋai ŋiginiog oŋ Juda tia yan sad sul mado wa.
An lo dop ŋaisag patu pasek sini waup,
tamolpein a tan titin wadan fidian lo dumado dan diŋane wa.’”
48 Saen tamolpein Juda tia yan ru an duloŋ man, ilod tubun mi uyanan go, iŋ bubed lo Anut san ru lak na geig disini a. Agod tamolpein a Anut gubak mi kumaen pempem san diŋane wo ipilianai amaiak fidian ilod lo rumok a.

49 Tubun en san ru taun an san panu susumeik an lo ifufurak go yau a. 50 Ak man Juda tamolpein dumasag, taun an san tamol gurman ated dusue ya. Iŋ pein yaŋad anda yak Anut ubou an dile dan dam ated dusue ya. An lo Pol iŋ Barnabas da muruan iŋ madai da dupidinaig dukudaig, aben an dibisei a. 51 Tamolpein an Anut san kagin panek ru duloŋ o dumoi an niŋen o, aposel adi ŋied fo gufgaf an dipilti idug, Aikoniam na diau a. 52 Antiok na ilo rumok adi yousai agod Urgun da tinid iŋanefuteg dumado ya.

Copyright information for `TBC